Visa allt om Euronics AB
Visa allt om Euronics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 933 22 282 24 867 28 585 36 888 41 887 52 826 62 466 67 198 79 673
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 648 495 1 054 1 197 -1 277 936 1 243 -225 -552 63
Resultat efter finansnetto 622 466 1 054 1 221 -1 208 1 060 1 047 122 235 858
Årets resultat 384 375 549 1 137 -690 585 595 129 179 584
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 753 1 323 1 917 2 389 1 020 0 9 26 70 152
Omsättningstillgångar 14 554 17 038 15 782 12 006 16 945 18 971 23 928 36 423 36 159 48 714
Tillgångar 18 307 18 360 17 699 14 395 17 965 18 971 23 937 36 449 36 229 48 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 914 5 058 4 683 4 134 2 997 3 687 3 102 2 507 2 378 4 290
Obeskattade reserver 350 350 350 50 0 518 252 0 149 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 043 12 952 12 666 10 211 14 968 14 766 20 583 33 943 33 702 44 182
Skulder och eget kapital 18 307 18 360 17 699 14 395 17 965 18 971 23 937 36 449 36 229 48 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 337 740 1 093 1 888 2 021 2 011 1 884 2 008 1 877
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 759 2 188 1 955 1 989 2 073 2 107 2 033 1 781 2 005
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 215 1 619 1 535 1 724 1 010 2 008 2 493 2 225 2 274
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 090
Omsättning 22 933 22 282 24 867 28 585 36 888 41 887 52 826 62 466 67 198 79 673
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 587 4 456 6 217 7 146 7 378 8 377 10 565 12 493 13 440 15 935
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 322 1 285 1 198 1 186 1 140 1 199 1 251 1 306 1 232 1 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 242 1 089 1 644 1 774 -1 277 945 1 260 -181 -470 172
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,92% -10,40% -13,01% -22,51% -11,93% -20,71% -15,43% -7,04% -15,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,54% 2,70% 6,08% 8,63% -6,68% 5,68% 5,28% 0,38% 0,66% 1,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,83% 2,23% 4,33% 4,35% -3,25% 2,57% 2,39% 0,22% 0,36% 1,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,63% 97,36% 99,04% 96,95% 76,11% 85,92% 76,46% 90,12% 96,70% 94,40%
Rörelsekapital/omsättning 28,39% 18,34% 12,53% 6,28% 5,36% 10,04% 6,33% 3,97% 3,66% 5,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,65% 29,04% 28,00% 28,99% 16,68% 21,45% 13,73% 6,88% 6,86% 9,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,95% 131,55% 124,60% 114,08% 103,43% 116,27% 108,57% 101,04% 104,09% 107,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...