Visa allt om Engelholms Typografiska Aktiebolag
Visa allt om Engelholms Typografiska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 522 6 843 7 069 7 968 7 588 8 660 8 347 8 996 9 027 9 240
Övrig omsättning 59 - - 11 - 97 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 349 1 239 873 929 860 706 52 183 43 7
Resultat efter finansnetto 1 368 1 248 892 1 026 920 800 131 219 43 19
Årets resultat 1 660 749 849 623 478 369 200 169 400 449
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 065 886 493 436 1 704 3 144 2 766 2 416 2 113 2 310
Omsättningstillgångar 2 930 2 608 4 366 3 967 3 117 2 478 2 023 1 869 2 428 3 163
Tillgångar 3 995 3 494 4 859 4 404 4 822 5 622 4 790 4 285 4 541 5 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 666 1 705 3 606 2 757 2 134 1 657 1 301 1 204 1 183 1 783
Obeskattade reserver 0 771 446 403 327 321 0 150 262 708
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 486 2 902 2 474 2 045 1 665 1 311
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
Kortfristiga skulder 1 329 1 017 806 1 243 874 742 1 015 885 1 432 1 492
Skulder och eget kapital 3 995 3 494 4 859 4 404 4 822 5 622 4 790 4 285 4 541 5 473
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 884 870 329 902
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 354 1 418 1 654 1 927 2 027 1 237 1 349 0 1 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 760 867 1 157 2 086 1 013 1 162 1 194 779 1 496
Utdelning till aktieägare 2 425 700 2 650 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 7 581 6 843 7 069 7 979 7 588 8 757 8 347 8 996 9 027 9 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 254 1 369 1 414 1 594 1 518 1 443 1 192 1 285 1 290 1 320
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 428 470 574 601 604 539 548 542 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 640 1 458 956 985 910 753 159 381 596 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,92% -3,20% -11,28% 5,01% -12,38% 3,75% -7,21% -0,34% -2,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,22% 35,75% 18,38% 23,30% 19,10% 14,27% 2,73% 5,20% 1,50% 1,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,17% 18,25% 12,63% 12,88% 12,14% 9,26% 1,57% 2,48% 0,75% 0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,24% 70,33% 65,12% 65,47% 66,37% 63,15% 64,59% 57,44% 61,71% 58,69%
Rörelsekapital/omsättning 21,28% 23,25% 50,36% 34,19% 29,56% 20,05% 12,08% 10,94% 11,03% 18,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,73% 66,01% 81,37% 69,74% 49,25% 33,68% 27,16% 30,68% 30,21% 41,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,06% 252,41% 537,47% 315,61% 351,83% 330,32% 193,69% 203,95% 163,13% 205,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...