Visa allt om Karlstads Stadshus Aktiebolag
Visa allt om Karlstads Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 585 289 1 598 225 1 512 901 1 539 654 1 599 755 1 558 615 1 627 902 1 671 244 1 421 228 1 215 244
Övrig omsättning 49 775 59 343 23 645 32 818 22 955 22 964 18 887 13 654 16 429 14 073
Rörelseresultat (EBIT) 242 933 248 406 211 747 185 018 192 419 63 003 187 865 188 724 214 068 269 123
Resultat efter finansnetto 220 348 208 431 145 979 92 329 112 445 -25 621 93 047 108 816 109 803 144 021
Årets resultat 170 538 162 696 114 040 49 058 90 072 35 597 70 140 77 568 80 496 117 905
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 871 652 4 783 320 4 792 382 4 751 366 4 377 697 4 077 551 4 020 089 3 886 714 3 846 789 3 611 940
Omsättningstillgångar 406 044 414 693 422 745 463 685 429 584 470 423 513 325 589 438 494 041 424 451
Tillgångar 5 277 696 5 198 013 5 215 127 5 215 051 4 807 281 4 547 974 4 533 414 4 476 152 4 340 830 4 036 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 631 972 1 473 622 1 327 200 1 204 960 1 146 388 1 066 328 1 030 733 960 594 825 025 764 529
Minoritetsintressen 1 039 850 -4 449 0 -4 229 -35 066 2 877 2 620 835 403
Avsättningar (tkr) 417 236 376 659 342 099 314 952 289 267 283 439 316 256 280 872 260 919 234 763
Långfristiga skulder 2 917 408 3 057 664 3 291 703 3 386 622 3 076 373 2 557 715 2 513 973 2 433 935 2 519 997 2 417 703
Kortfristiga skulder 310 041 289 218 258 574 308 517 299 482 675 558 669 575 798 131 734 054 618 993
Skulder och eget kapital 5 277 696 5 198 013 5 215 127 5 215 051 4 807 281 4 547 974 4 533 414 4 476 152 4 340 830 4 036 391
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 709 8 277 7 091 6 712 6 848 6 242 5 973 5 256 5 035 5 042
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 168 454 166 203 166 438 158 367 154 878 148 256 138 776 125 196 119 140 112 182
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 282 80 365 74 105 73 005 70 840 67 558 65 715 58 598 58 180 58 049
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 635 064 1 657 568 1 536 546 1 572 472 1 622 710 1 581 579 1 646 789 1 684 898 1 437 657 1 229 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 415 408 424 404 402 396 389 351 353 337
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 820 3 917 3 568 3 811 3 979 3 936 4 185 4 761 4 026 3 606
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 639 608 605 595 577 561 554 533 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 497 229 488 428 464 625 472 371 371 193 383 769 394 196 392 737 396 052 436 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,81% 5,64% -1,74% -3,76% 2,64% -4,26% -2,59% 17,59% 16,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,61% 4,80% 4,07% 3,31% 4,02% 1,44% 4,22% 4,27% 5,02% 6,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,34% 15,60% 14,02% 11,21% 12,09% 4,20% 11,76% 11,44% 15,32% 23,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,47% 72,21% 73,80% 70,56% 67,42% 65,08% 61,01% 55,54% 63,93% 76,78%
Rörelsekapital/omsättning 6,06% 7,85% 10,85% 10,08% 8,13% -13,16% -9,60% -12,49% -16,89% -16,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,92% 28,35% 25,45% 23,11% 23,85% 23,45% 22,74% 21,46% 19,01% 18,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,73% 129,86% 142,82% 128,89% 116,78% 60,95% 65,44% 67,66% 60,47% 61,24%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 706 -9 167 -7 816 -7 133 -7 347 -6 319 -4 562 -4 622 -3 556 -3 414
Resultat efter finansnetto 4 567 3 249 1 669 -15 948 -4 560 -4 685 -4 182 -10 883 -9 806 -1 197
Årets resultat 12 333 12 355 12 051 -6 490 -1 357 -823 -535 -8 256 -7 168 4 735
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 602 169 602 546 602 621 489 782 488 647 463 647 463 647 469 878 413 078 413 078
Omsättningstillgångar 96 189 88 236 176 708 65 362 75 051 83 522 67 498 39 775 41 873 58 307
Tillgångar 698 358 690 782 779 329 555 144 563 698 547 169 531 145 509 653 454 951 471 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 070 172 737 172 382 172 331 188 821 188 821 178 821 169 368 112 619 131 334
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 84 211 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 475 000 475 000 400 000 350 000 335 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 288 43 045 206 947 32 813 39 877 358 348 352 324 340 201 342 121 340 051
Skulder och eget kapital 698 358 690 782 779 329 555 144 563 698 547 169 531 145 509 653 454 951 471 385
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 310 205 228 212 125 90 76 64 93
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 87 58 61 53 35 23 23 19 30
Utdelning till aktieägare 0 12 000 12 000 12 000 10 000 10 000 0 0 0 20 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 39 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 706 -9 167 -7 816 -7 133 -7 347 -6 319 -4 562 -4 622 -3 556 -3 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,78% 25,01% 22,12% 31,04% 33,50% 34,51% 33,67% 33,24% 24,79% 27,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,28% 204,99% 85,39% 199,20% 188,21% 23,31% 19,16% 11,69% 12,24% 17,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...