Visa allt om Hogstad Aluminium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Nettoomsättning 112 486 97 879 86 912 102 146 97 544 85 176 81 218 81 821 76 689 69 580
Övrig omsättning 2 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 714 10 370 5 380 11 207 8 060 5 688 9 289 3 595 -1 566 -1 767
Resultat efter finansnetto 6 321 10 380 5 380 11 214 8 055 5 687 9 296 3 595 -1 557 -1 401
Årets resultat 5 217 7 081 3 173 6 396 4 151 4 303 6 178 2 849 5 164
Balansräkningar (tkr)
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 472 10 614 12 408 12 934 13 296 9 261 9 822 9 155 10 013 10 775
Omsättningstillgångar 88 740 82 035 66 038 61 974 63 687 61 302 50 258 43 889 42 737 40 554
Tillgångar 97 212 92 649 78 446 74 908 76 983 70 563 60 080 53 044 52 750 51 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 346 56 129 49 048 45 875 49 479 45 328 41 025 34 847 31 998 31 993
Obeskattade reserver 14 206 14 594 13 092 11 773 8 728 6 025 5 884 4 529 4 622 6 218
Avsättningar (tkr) 350 555 478 67 34 60 170 245 7 126
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 310 21 371 15 828 17 193 18 742 19 150 13 001 13 423 16 123 12 992
Skulder och eget kapital 97 212 92 649 78 446 74 908 76 983 70 563 60 080 53 044 52 750 51 329
Löner & utdelning (tkr)
2023-05
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 572 15 413 15 224 17 637 17 378 16 342 15 268 14 432 14 620 14 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 194 6 355 6 313 6 963 7 352 6 970 6 348 5 595 5 383 5 002
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 114 714 97 879 86 912 102 146 97 544 85 176 81 218 81 821 76 689 69 580
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 33 33 39 39 33 35 35 35 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 409 2 966 2 634 2 619 2 501 2 581 2 321 2 338 2 191 2 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 660 653 631 634 706 618 572 572 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 714 10 370 5 380 13 158 9 348 5 688 10 253 4 509 -592 -453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,92% 12,62% -14,91% 4,72% 14,52% 4,87% -0,74% 6,69% 10,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,50% 11,20% 6,86% 14,97% 10,47% 8,06% 15,47% 6,78% -2,95% -2,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,62% 10,60% 6,19% 10,98% 8,26% 6,68% 11,45% 4,39% -2,03% -2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,83% 20,10% 17,42% 21,68% 18,78% 18,85% 22,26% 14,77% 8,81% 8,49%
Rörelsekapital/omsättning 59,95% 61,98% 57,77% 43,84% 46,08% 49,49% 45,87% 37,23% 34,70% 39,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,50% 72,87% 75,54% 73,50% 73,12% 70,90% 75,92% 72,35% 67,49% 71,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 272,37% 244,32% 289,59% 247,71% 220,24% 205,62% 243,58% 185,60% 159,71% 187,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!