Visa allt om Terdén Plantskola Aktiebolag
Visa allt om Terdén Plantskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 700 711 772 966 1 025 1 212 1 241 1 370 1 792 2 516
Övrig omsättning 29 17 13 77 27 8 48 28 40 17
Rörelseresultat (EBIT) 20 6 61 49 -2 -8 22 -7 15 2
Resultat efter finansnetto 20 7 63 54 4 0 20 3 33 16
Årets resultat 12 5 36 32 3 0 20 3 33 16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 11 18 26 33 51 31 43 44 51
Omsättningstillgångar 512 586 540 717 538 659 665 845 684 1 000
Tillgångar 521 597 558 743 571 711 696 888 729 1 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 196 191 155 123 120 120 120 117 84
Obeskattade reserver 35 30 30 14 1 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 148 139 289 299 367 401 453 343 603
Kortfristiga skulder 118 222 198 284 147 223 174 315 268 364
Skulder och eget kapital 521 597 558 743 571 711 696 888 729 1 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 157 146 145 140 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 182 124 100 228 180 155 156 140 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 19 13 28 72 104 187 194 196 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 729 728 785 1 043 1 052 1 220 1 289 1 398 1 832 2 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 711 772 966 513 606 621 685 896 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 234 152 147 152 220 241 255 267 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 13 68 56 17 9 33 -7 23 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,55% -7,90% -20,08% -5,76% -15,43% -2,34% -9,42% -23,55% -28,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,03% 1,17% 11,29% 7,27% 0,70% 0,00% 3,30% 0,68% 6,04% 2,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,00% 0,98% 8,16% 5,59% 0,39% 0,00% 1,85% 0,44% 2,46% 0,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,43% 67,09% 57,77% 52,48% 51,61% 56,44% 55,68% 50,88% 44,92% 29,33%
Rörelsekapital/omsättning 56,29% 51,20% 44,30% 44,82% 38,15% 35,97% 39,56% 38,69% 23,21% 25,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,36% 36,75% 38,42% 22,33% 21,67% 16,88% 17,24% 13,51% 16,05% 7,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 373,73% 228,83% 245,96% 225,00% 276,19% 230,04% 323,56% 239,05% 212,69% 231,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...