Visa allt om Snickar-Janne i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Snickar-Janne i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 211 4 106 3 243 6 763 2 107 3 367 4 419 2 819 5 547 4 564
Övrig omsättning 11 55 36 59 18 24 72 3 50 6
Rörelseresultat (EBIT) 449 150 178 23 -14 40 -18 -33 120 16
Resultat efter finansnetto 446 134 164 6 -24 21 13 -63 105 10
Årets resultat 330 103 125 6 -24 11 7 -6 50 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 9 12 16 0 0 15 53 98 141
Omsättningstillgångar 1 125 1 319 1 570 1 839 1 120 889 1 136 1 158 1 970 869
Tillgångar 1 220 1 328 1 583 1 855 1 120 889 1 151 1 211 2 068 1 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 680 350 247 122 116 140 130 223 257 207
Obeskattade reserver 23 2 2 0 0 0 0 0 59 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 190 180 0 0 148 0 72 135 0
Kortfristiga skulder 517 786 1 153 1 732 1 004 601 1 021 917 1 617 769
Skulder och eget kapital 1 220 1 328 1 583 1 855 1 120 889 1 151 1 211 2 068 1 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 90 200 245 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 704 659 835 501 623 390 392 584 576
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 257 250 292 192 224 175 217 294 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 28 0
Omsättning 4 222 4 161 3 279 6 822 2 125 3 391 4 491 2 822 5 597 4 570
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 106 1 369 1 081 2 254 702 1 122 1 473 940 1 387 1 141
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 327 314 396 230 286 229 273 288 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 457 153 181 24 -14 55 21 12 164 62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,56% 26,61% -52,05% 220,98% -37,42% -23,81% 56,76% -49,18% 21,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,80% 11,30% 11,31% 1,35% -1,25% 4,61% 3,39% -2,73% 5,95% 1,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,66% 3,65% 5,52% 0,37% -0,66% 1,22% 0,88% -1,17% 2,22% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,52% 48,47% 43,76% 28,37% 62,89% 59,58% 38,04% 58,00% 38,02% 46,80%
Rörelsekapital/omsättning 14,44% 12,98% 12,86% 1,58% 5,51% 8,55% 2,60% 8,55% 6,36% 2,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,21% 26,47% 15,70% 6,58% 10,36% 15,75% 11,29% 18,41% 14,48% 22,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,44% 130,79% 105,81% 87,59% 75,60% 93,34% 46,43% 62,60% 106,56% 78,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...