Visa allt om Sydsvenska Verktygs Aktiebolaget

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 25 622 18 997 20 041 24 901 28 903 19 182 20 962 19 263 18 190 16 937
Övrig omsättning 1 339 1 202 1 365 1 735 1 544 1 829 1 755 1 907 1 675 1 708
Rörelseresultat (EBIT) 6 413 3 941 4 956 8 685 9 987 4 244 4 575 3 613 3 559 2 815
Resultat efter finansnetto 6 422 3 949 4 967 8 691 9 987 4 244 4 574 3 630 3 570 2 828
Årets resultat 6 243 4 081 4 701 6 080 6 150 2 542 2 807 2 061 2 031 1 776
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 306 10 156 11 273 11 937 12 347 13 523 14 861 14 437 14 899 13 531
Omsättningstillgångar 22 997 21 085 20 332 23 792 22 510 17 267 16 559 15 046 14 147 13 900
Tillgångar 32 303 31 241 31 606 35 729 34 857 30 790 31 420 29 482 29 046 27 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 133 18 890 18 809 20 108 20 027 19 877 21 336 20 029 19 468 18 337
Obeskattade reserver 7 167 8 641 10 071 11 119 10 248 8 132 7 193 6 238 5 266 4 318
Avsättningar (tkr) 642 617 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500
Kortfristiga skulder 3 361 3 093 2 726 4 503 4 582 2 780 2 891 3 216 2 812 3 277
Skulder och eget kapital 32 303 31 241 31 606 35 729 34 857 30 790 31 420 29 482 29 046 27 432
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 942 5 082 4 649 4 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 902 1 985 1 672 1 886
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 4 000 6 000 6 000 6 000 4 000 1 500 1 500 900
Omsättning 26 961 20 199 21 406 26 636 30 447 21 011 22 717 21 170 19 865 18 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 135 1 583 1 670 2 075 2 409 1 599 1 612 1 482 1 516 1 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 629 570 611 602 526 520 533 527 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 744 5 031 6 023 9 924 11 213 5 731 6 048 5 030 5 093 4 227
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,87% -5,21% -19,52% -13,85% 50,68% -8,49% 8,82% 5,90% 7,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,88% 12,65% 15,72% 24,33% 28,66% 13,79% 14,57% 12,33% 12,39% 10,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,06% 20,81% 24,80% 34,91% 34,56% 22,13% 21,83% 18,87% 19,79% 16,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,85% 71,86% 71,51% 72,27% 68,86% 63,96% 62,90% 66,39% 29,98% 30,96%
Rörelsekapital/omsättning 76,64% 94,71% 87,85% 77,46% 62,03% 75,52% 65,20% 61,41% 62,31% 62,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,73% 82,04% 84,36% 80,55% 80,39% 85,16% 85,76% 84,44% 81,17% 78,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 543,41% 522,53% 577,99% 408,02% 376,54% 465,29% 387,41% 315,61% 365,72% 303,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!