Visa allt om Törestorp Metall-Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 21 804 21 164 16 002 18 128 19 865 18 774 21 497 22 299 21 310 25 347
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 109 334 -855 -133 -482 -1 356 372 680 1 111 1 095
Resultat efter finansnetto -20 228 -971 -234 -584 -1 450 282 616 997 979
Årets resultat 1 204 -319 10 11 4 1 183 335 767 476
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 378 2 300 2 799 3 390 4 052 4 773 5 443 5 602 5 909 6 578
Omsättningstillgångar 10 996 10 634 8 826 9 138 11 228 11 100 12 967 12 933 11 398 10 729
Tillgångar 13 373 12 934 11 624 12 528 15 280 15 873 18 410 18 534 17 307 17 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 945 6 944 6 740 7 058 7 148 7 288 7 375 6 592 7 007 6 240
Obeskattade reserver 267 322 322 991 1 281 1 924 3 444 4 721 4 620 4 723
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0
Långfristiga skulder 2 711 2 143 1 829 1 956 2 050 1 709 2 164 1 297 1 601 2 035
Kortfristiga skulder 3 450 3 524 2 733 2 522 4 801 4 952 5 219 5 924 4 079 4 309
Skulder och eget kapital 13 373 12 934 11 624 12 528 15 280 15 873 18 410 18 534 17 307 17 307
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 930
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 781 4 747 4 853 4 676 4 479 4 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 908 1 755 1 847 1 655 1 740 1 961
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 150 300 400 750 0
Omsättning 21 804 21 164 16 002 18 128 19 865 18 774 21 587 22 299 21 310 25 347
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 11 11 12 14 15 15 15 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 677 1 924 1 455 1 511 1 419 1 252 1 433 1 487 1 421 1 584
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 532 534 502 492 449 447 422 415 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 477 874 -204 655 375 -446 1 261 1 481 1 911 1 857
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,02% 32,26% -11,73% -8,74% 5,81% -12,67% -3,60% 4,64% -15,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% 2,60% -7,35% -1,04% -3,13% -8,51% 2,06% 3,92% 6,61% 6,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,50% 1,59% -5,34% -0,72% -2,41% -7,19% 1,76% 3,26% 5,37% 4,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,69% 13,62% 15,87% 14,83%
Rörelsekapital/omsättning 34,61% 33,59% 38,08% 36,50% 32,35% 32,75% 36,04% 31,43% 34,35% 25,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,49% 55,63% 60,14% 62,51% 53,32% 55,37% 54,65% 54,34% 60,16% 56,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,09% 164,87% 171,50% 216,65% 158,11% 146,57% 170,97% 152,89% 185,19% 159,71%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...