Visa allt om Gösta Bergströms Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 15 067 15 984 15 532 14 846 15 214 16 520 13 545 12 700 13 078 13 601
Övrig omsättning 369 16 67 1 066 98 362 102 32 161 251
Rörelseresultat (EBIT) 803 603 1 584 1 437 718 2 382 661 -203 1 510 1 643
Resultat efter finansnetto 722 497 1 408 1 189 525 2 154 404 -494 1 286 1 326
Årets resultat 15 18 3 1 14 6 0 4 3 33
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 377 5 894 7 201 8 691 8 194 8 086 8 659 8 333 6 809 8 054
Omsättningstillgångar 3 647 3 177 2 743 1 732 1 385 2 793 2 136 1 711 2 244 2 731
Tillgångar 10 024 9 071 9 943 10 423 9 579 10 880 10 795 10 044 9 053 10 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 413 395 392 392 378 372 372 368 365
Obeskattade reserver 325 325 705 505 480 1 080 140 440 1 290 1 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 502 4 278 5 117 5 507 4 379 4 385 5 308 5 728 4 277 4 877
Kortfristiga skulder 3 769 4 055 3 726 4 018 4 329 5 037 4 975 3 504 3 119 4 253
Skulder och eget kapital 10 024 9 071 9 943 10 423 9 579 10 880 10 795 10 044 9 053 10 785
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 848 3 358 3 453 3 177 3 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 1 357 1 088 1 209 1 040 1 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 436 16 000 15 599 15 912 15 312 16 882 13 647 12 732 13 239 13 852
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 13 13 13 13 12 12 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 370 1 453 1 195 1 142 1 170 1 271 1 129 1 058 1 308 1 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 389 347 312 404 409 371 391 427 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 339 2 135 3 109 2 820 2 160 3 727 1 958 1 362 2 892 3 075
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,74% 2,91% 4,62% -2,42% -7,91% 21,96% 6,65% -2,89% -3,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,01% 6,65% 15,93% 13,79% 7,54% 21,89% 6,12% -2,01% 16,69% 15,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,33% 3,77% 10,20% 9,68% 4,75% 14,42% 4,88% -1,59% 11,55% 12,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,09% 45,50% 53,85% 50,46% 54,77% 56,53% 51,09% 55,83% 59,77% 58,65%
Rörelsekapital/omsättning -0,81% -5,49% -6,33% -15,40% -19,35% -13,58% -20,96% -14,12% -6,69% -11,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,80% 7,35% 9,50% 7,54% 8,00% 11,22% 4,46% 7,12% 14,57% 12,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,06% 70,65% 69,99% 42,19% 31,60% 54,79% 41,87% 47,43% 70,66% 64,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!