Visa allt om Glasögonmagasinet AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2013-12 2012-12 2004-12
Nettoomsättning 117 055 97 264 105 933 98 192 100 011 60 865 61 892 24 061
Övrig omsättning 1 201 4 838 383 326 342 31 0 313
Rörelseresultat (EBIT) 15 602 6 305 4 683 492 4 599 3 777 3 534 776
Resultat efter finansnetto 15 513 6 154 4 481 252 4 314 3 655 3 511 77
Årets resultat 12 307 4 782 3 453 128 3 296 2 811 2 453 -140
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2013-12 2012-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 560 9 021 12 432 12 398 14 514 12 286 5 168 4 012
Omsättningstillgångar 30 905 19 122 14 979 14 366 13 346 11 897 11 137 4 724
Tillgångar 37 465 28 143 27 411 26 764 27 860 24 184 16 305 8 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 553 12 666 7 884 5 988 7 423 5 959 3 914 2 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 566 792 449 198 494 437 469 290
Långfristiga skulder 0 1 572 4 720 4 625 3 991 1 547 1 680 239
Kortfristiga skulder 14 347 13 113 14 358 15 953 15 953 16 241 10 243 6 089
Skulder och eget kapital 37 465 28 143 27 411 26 764 27 860 24 184 16 305 8 736
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2013-12
2012-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 1 291 1 075 1 078 984 984 - - 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 28 134 28 861 28 326 27 271 26 079 13 949 13 925 4 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 11 391 10 786 11 224 10 506 10 014 4 858 4 608 1 728
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 118 256 102 102 106 316 98 518 100 353 60 896 61 892 24 374
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 88 91 89 87 85 46 48 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 330 1 069 1 190 1 129 1 177 1 323 1 289 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 463 480 456 445 412 412 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 247 11 187 9 929 6 933 10 382 4 741 4 612 992
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,35% -8,18% 7,88% -1,82% - -1,66% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,64% 22,40% 17,08% 1,84% 16,53% 15,77% 22,53% 9,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,33% 6,48% 4,42% 0,50% 4,60% 6,27% 5,93% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,69% 73,46% 72,73% 71,37% 71,89% 55,42% 54,50% 61,42%
Rörelsekapital/omsättning 14,15% 6,18% 0,59% -1,62% -2,61% -7,14% 1,44% -5,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,53% 45,01% 28,76% 22,37% 26,64% 24,64% 24,00% 24,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,79% 66,09% 29,86% 28,89% 23,23% 33,92% 67,44% 37,25%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 105 933 0 0 0 0 23 441 151 229
Övrig omsättning 0 0 383 0 16 36 0 44 31 0
Rörelseresultat (EBIT) -35 -35 4 683 -54 5 21 -96 236 -2 123 -812
Resultat efter finansnetto 8 964 -35 4 481 4 946 1 567 1 583 1 453 247 -4 045 -715
Årets resultat 9 041 -40 3 453 5 000 1 562 1 581 1 539 1 428 766 2 742
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 3 514 3 515 150 150 50 2 150 2 150 8 788 6 913
Omsättningstillgångar 9 121 92 126 5 124 1 586 1 695 1 555 2 041 3 187 4 244
Tillgångar 9 271 3 606 3 641 5 274 1 737 1 745 3 705 4 191 11 975 11 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 173 3 550 3 590 5 152 1 715 1 716 1 697 3 283 5 439 4 423
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 57 51 122 22 29 2 008 907 5 385 6 734
Skulder och eget kapital 9 271 3 606 3 641 5 274 1 737 1 745 3 705 4 191 11 975 11 157
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 5 322 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 59 1 672 - 0
Utdelning till aktieägare 6 250 3 453 0 500 1 563 1 563 1 563 3 125 2 500 2 500
Omsättning 0 0 106 316 0 16 36 0 23 485 182 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 - - 0 17 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 379 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 419 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 -35 9 929 -54 5 21 -96 509 -2 123 -812
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - - - - -100,00% 15 423,84% -34,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 128,62% - - - - 6,99% -33,68% -6,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 4,42% - - - - 1,25% -2 670,86% -310,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 72,73% - - - - 60,13% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 0,07% - - - - 4,84% -1 455,63% -1 087,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,94% 98,45% 98,60% 97,69% 98,73% 98,34% 45,80% 78,33% 52,91% 39,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 307,14% 161,40% 247,06% 4 200,00% 7 209,09% 5 844,83% 77,44% 225,03% 59,18% 63,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!