Visa allt om Fred Brännström Byggkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 506 1 366 574 1 175 608 359 347 743 1 858 2 478
Övrig omsättning 381 504 501 525 410 728 399 339 316 430
Rörelseresultat (EBIT) 156 452 -68 524 -17 115 -154 153 883 1 380
Resultat efter finansnetto 429 712 -330 890 1 841 496 -180 1 273 3 416 1 691
Årets resultat 436 659 -1 860 1 659 489 -347 836 2 929 1 166
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 007 21 394 20 394 20 883 11 834 543 1 439 1 521 551 386
Omsättningstillgångar 426 499 278 500 3 452 11 557 10 292 10 563 11 358 8 084
Tillgångar 22 433 21 893 20 672 21 383 15 285 12 100 11 731 12 084 11 909 8 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 349 12 113 11 668 11 882 11 237 9 790 9 516 10 136 9 500 6 921
Obeskattade reserver 1 118 1 244 1 073 1 407 1 621 1 659 1 810 1 681 1 340 1 075
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 967 8 536 7 932 7 944 2 428 651 405 267 1 069 474
Skulder och eget kapital 22 433 21 893 20 672 21 383 15 285 12 100 11 731 12 084 11 909 8 470
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 373 376 348 82
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 38 36 44 54
Utdelning till aktieägare 180 200 214 214 214 212 215 274 200 350
Omsättning 887 1 870 1 075 1 700 1 018 1 087 746 1 082 2 174 2 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 253 683 287 588 608 359 174 372 929 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 189 183 249 314 341 288 208 207 197 210
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 509 23 611 66 196 130 383 946 1 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,96% 137,98% -51,15% 93,26% 69,36% 3,46% -53,30% -60,01% -25,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,38% 4,68% -0,33% 5,56% 15,03% 12,20% 3,54% 11,58% 28,72% 20,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 149,80% 75,04% -11,85% 101,11% 377,80% 411,14% 119,60% 188,29% 184,07% 68,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 687,94% -588,36% -1 333,45% -633,53% 168,42% 3 037,88% 2 849,28% 1 385,73% 553,77% 307,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,94% 59,76% 60,49% 60,70% 81,79% 91,60% 93,15% 94,73% 88,55% 91,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,75% 5,85% 3,50% 6,29% 142,17% 1 775,27% 2 541,23% 3 956,18% 1 062,49% 1 705,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!