Visa allt om Per Wikstrand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Nettoomsättning 50 256 38 861 40 213 43 859 42 544 40 920 38 875 32 823 34 114 28 529
Övrig omsättning 85 99 13 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 084 3 360 4 149 5 839 6 981 6 765 5 423 2 657 3 830 3 004
Resultat efter finansnetto 9 096 3 361 4 157 5 839 6 981 6 769 5 407 2 540 3 712 2 877
Årets resultat 6 259 2 470 2 989 3 546 4 498 4 617 3 529 1 522 2 342 1 646
Balansräkningar (tkr)
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 338 9 148 10 322 10 542 8 450 9 133 9 956 9 734 9 920 7 530
Omsättningstillgångar 50 572 40 747 35 882 33 086 31 074 27 160 19 246 16 132 15 964 15 718
Tillgångar 58 910 49 895 46 204 43 628 39 524 36 293 29 202 25 866 25 884 23 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 085 33 826 31 356 28 368 24 822 20 324 15 706 12 177 10 655 8 313
Obeskattade reserver 11 195 10 021 9 822 9 492 8 214 7 012 6 172 5 302 4 729 4 039
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 700 2 789 2 789
Kortfristiga skulder 7 630 6 048 5 026 5 768 6 488 8 957 7 324 6 687 7 711 8 107
Skulder och eget kapital 58 910 49 895 46 204 43 628 39 524 36 293 29 202 25 866 25 884 23 248
Löner & utdelning (tkr)
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 173 2 932 3 379 3 325 2 966 3 479 3 124 3 063 3 158 2 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 298 1 008 1 222 1 315 1 181 1 322 1 120 987 986 889
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 341 38 960 40 226 43 859 42 544 40 920 38 875 32 823 34 114 28 529
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 9 8 11 10 9 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 282 4 858 4 468 4 873 5 318 3 720 3 888 3 647 3 411 3 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 493 511 516 518 436 424 450 414 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 084 4 414 5 506 5 839 6 981 7 813 6 410 3 445 4 280 3 630
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,32% -3,36% -8,31% 3,09% 3,97% 5,26% 18,44% -3,78% 19,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,44% 6,74% 9,00% 13,38% 17,66% 18,65% 18,57% 10,28% 14,85% 12,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,10% 8,65% 10,34% 13,31% 16,41% 16,54% 13,95% 8,10% 11,27% 10,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,37% 21,85% 23,13% 24,31% 27,03% 27,45% 25,41% 20,04% 22,79% 21,20%
Rörelsekapital/omsättning 85,45% 89,29% 76,73% 62,29% 57,79% 44,48% 30,67% 28,78% 24,19% 26,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,87% 83,46% 84,45% 81,99% 79,01% 71,07% 70,27% 63,07% 55,42% 48,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 440,04% 445,24% 417,65% 341,44% 304,16% 157,63% 125,33% 108,90% 69,69% 87,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!