Visa allt om Aktiebolaget Burmans Ur & Guld & Optik

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 13 628 12 926 12 251 10 997 11 761 15 380 11 920 11 306 13 817 16 004
Övrig omsättning 312 108 19 63 24 49 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 229 1 006 1 064 68 639 749 1 137 -260 761 1 111
Resultat efter finansnetto 1 203 986 1 034 30 591 691 1 091 -311 703 1 050
Årets resultat 7 563 117 5 0 0 443 0 364 50
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 71 66 88 807 1 126 1 098 986 771 391
Omsättningstillgångar 5 738 6 312 5 693 5 894 5 516 4 906 4 388 4 594 4 602 5 063
Tillgångar 5 850 6 383 5 759 5 983 6 322 6 033 5 485 5 580 5 373 5 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 657 3 650 3 087 2 970 2 965 2 965 2 965 2 522 3 022 2 658
Obeskattade reserver 18 333 74 0 453 703 771 562 901 713
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 355 535 715 384 550 529 531 232 725
Kortfristiga skulder 2 000 2 045 2 063 2 298 2 521 1 815 1 221 1 965 1 218 1 357
Skulder och eget kapital 5 850 6 383 5 759 5 983 6 322 6 033 5 485 5 580 5 373 5 453
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 008 2 184 2 314 2 441 2 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 1 191 813 975 1 005 973
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 13 940 13 034 12 270 11 060 11 785 15 429 11 920 11 306 13 817 16 004
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 6 6 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 271 2 585 2 450 1 833 1 960 2 197 1 703 1 615 1 974 2 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 585 560 527 461 610 432 272 498 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 264 1 029 1 087 94 663 764 1 151 3 151 780 1 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,43% 5,51% 11,40% -6,50% -23,53% 29,03% 5,43% -18,17% -13,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,01% 15,76% 18,48% 1,14% 10,11% 12,42% 20,73% -4,66% 14,16% 20,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,02% 7,78% 8,69% 0,62% 5,43% 4,87% 9,54% -2,30% 5,51% 6,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,08% 42,57% 45,11% 45,97% 44,35% 47,74% 49,11% 96,72% 42,26% 39,52%
Rörelsekapital/omsättning 27,43% 33,01% 29,63% 32,70% 25,47% 20,10% 26,57% 23,25% 24,49% 23,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,75% 61,25% 54,61% 49,64% 52,49% 58,24% 65,02% 53,05% 68,60% 58,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,45% 72,37% 29,71% 21,50% 13,21% 10,19% 20,48% 11,70% 17,08% 28,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!