Visa allt om Mellannorrlands Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 121 034 126 240 134 820 136 538 117 366 111 432 110 303 95 243 79 421 65 805
Övrig omsättning 1 416 980 849 310 61 426 256 422 110 153
Rörelseresultat (EBIT) 117 2 972 -190 -2 348 2 189 3 576 7 037 7 284 4 486 4 855
Resultat efter finansnetto -799 2 105 -1 190 -3 520 1 314 2 854 6 186 6 189 3 300 3 643
Årets resultat 30 24 34 44 416 1 121 495 33 2 1
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 999 33 183 35 020 43 685 46 843 27 190 29 273 29 324 30 559 25 103
Omsättningstillgångar 14 941 17 600 15 246 16 748 18 183 20 940 20 351 20 963 11 461 11 749
Tillgångar 46 940 50 783 50 266 60 433 65 026 48 131 49 624 50 287 42 021 36 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 930 2 900 2 875 2 841 2 797 2 381 1 259 1 264 1 231 1 229
Obeskattade reserver 2 000 2 850 800 400 4 000 4 290 6 500 5 200 3 585 3 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 004 16 475 19 067 26 226 25 383 12 698 14 152 15 851 16 039 11 641
Kortfristiga skulder 24 006 28 558 27 524 30 966 32 846 28 762 27 713 27 972 21 166 20 983
Skulder och eget kapital 46 940 50 783 50 266 60 433 65 026 48 131 49 624 50 287 42 021 36 853
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 826 775 900 1 273 1 224 1 331 914 1 374 1 035 866
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 25 955 27 370 28 616 31 796 28 691 28 085 26 797 23 246 21 103 19 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 11 260 10 997 12 201 12 853 10 894 10 392 9 421 8 980 8 711 8 750
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 122 450 127 220 135 669 136 848 117 427 111 858 110 559 95 665 79 531 65 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 77 81 90 88 84 85 75 69 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 614 1 639 1 664 1 517 1 334 1 327 1 298 1 270 1 151 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 624 653 609 509 502 469 461 468 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 141 17 244 14 430 11 890 14 311 15 812 17 536 16 090 12 362 10 932
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,12% -6,36% -1,26% 16,34% 5,33% 1,02% 15,81% 19,92% 20,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,25% 5,85% -0,36% -3,89% 3,40% 7,43% 14,24% 14,49% 10,68% 13,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,10% 2,35% -0,13% -1,72% 1,88% 3,21% 6,40% 7,65% 5,65% 7,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,08% 53,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,49% -8,68% -9,11% -10,41% -12,49% -7,02% -6,67% -7,36% -12,22% -14,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,57% 10,09% 6,96% 5,22% 9,10% 11,90% 12,75% 10,58% 9,58% 9,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,24% 61,63% 55,39% 54,09% 55,36% 72,80% 73,43% 74,94% 54,15% 55,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!