Visa allt om Söderbergs Personbilar i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 058 193 1 036 402 1 148 222 1 188 232 1 116 775 1 012 776 884 053 751 307 679 872 673 704
Övrig omsättning 455 439 353 402 257 352 191 189 227 367
Rörelseresultat (EBIT) 23 994 29 369 15 362 19 220 17 390 13 746 15 270 3 104 5 598 6 722
Resultat efter finansnetto 34 149 39 652 25 717 36 099 25 343 20 215 20 918 7 760 9 779 11 086
Årets resultat 22 950 23 547 16 350 25 460 15 905 13 863 13 993 4 543 5 353 5 553
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 816 20 205 16 257 16 787 22 382 15 544 14 780 15 017 16 009 15 932
Omsättningstillgångar 249 573 281 228 227 771 230 262 196 737 188 117 154 965 121 363 117 016 117 651
Tillgångar 271 389 301 433 244 028 247 049 219 119 203 661 169 745 136 380 133 025 133 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 962 79 012 55 465 54 114 48 292 42 387 35 523 27 530 28 987 29 134
Obeskattade reserver 57 186 52 196 42 661 37 958 32 684 27 829 25 610 22 756 20 978 18 173
Avsättningar (tkr) 14 238 12 685 13 368 14 791 18 904 19 078 19 061 20 046 20 000 19 930
Långfristiga skulder 17 954 17 408 11 996 15 704 10 834 6 706 6 561 2 892 3 463 2 424
Kortfristiga skulder 120 049 140 132 120 538 124 482 108 405 107 661 82 990 63 156 59 597 63 922
Skulder och eget kapital 271 389 301 433 244 028 247 049 219 119 203 661 169 745 136 380 133 025 133 583
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 207 3 280 3 162 3 078 3 046 2 853 2 586 2 045 1 535 2 444
Varav tantiem till styrelse & VD 1 696 890 802 748 682 - - 453 454 440
Löner till övriga anställda 82 546 80 872 80 821 80 237 72 347 65 724 63 338 59 047 54 202 52 739
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 34 575 35 104 36 390 28 541 32 911 29 446 26 496 22 199 21 407 19 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 15 000 12 500 10 000 7 000 6 000 6 000 5 500
Omsättning 1 058 648 1 036 841 1 148 575 1 188 634 1 117 032 1 013 128 884 244 751 496 680 099 674 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 210 211 214 205 193 180 172 169 158 153
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 039 4 912 5 366 5 796 5 786 5 627 5 140 4 446 4 303 4 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 578 565 562 546 561 545 537 493 488 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 698 34 002 20 137 24 090 21 550 17 290 18 848 6 770 8 635 9 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,10% -9,74% -3,37% 6,40% 10,27% 14,56% 17,67% 10,51% 0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,04% 13,61% 10,95% 15,05% 12,00% 10,34% 12,69% 6,35% 7,84% 8,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,34% 3,96% 2,33% 3,13% 2,35% 2,08% 2,44% 1,15% 1,53% 1,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,44% 11,47% 9,98% 9,87% 9,82% 10,00% 10,97% 10,29% 11,60% 11,49%
Rörelsekapital/omsättning 12,24% 13,61% 9,34% 8,90% 7,91% 7,94% 8,14% 7,75% 8,45% 7,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,27% 39,72% 36,36% 33,89% 33,67% 31,47% 32,70% 33,20% 34,09% 31,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,66% 136,34% 100,47% 103,43% 81,58% 86,53% 80,89% 115,74% 112,15% 104,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!