Visa allt om Örebro Bilcenter Aktiebolag
Visa allt om Örebro Bilcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 221 286 206 835 188 632 167 324 191 514 159 999 165 196 140 522 142 398 153 221
Övrig omsättning 217 203 258 - 106 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 313 5 645 4 541 1 496 2 402 3 729 5 966 5 023 2 742 3 735
Resultat efter finansnetto 5 990 6 404 5 012 1 714 2 023 2 853 5 984 5 335 1 648 3 289
Årets resultat 4 581 3 440 3 800 1 971 974 738 2 736 3 126 1 591 1 534
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 845 25 346 31 642 20 053 28 139 25 049 23 003 19 497 19 410 21 354
Omsättningstillgångar 40 531 33 256 35 159 53 402 48 607 40 074 46 229 33 410 43 728 44 832
Tillgångar 64 376 58 602 66 801 73 455 76 746 65 123 69 232 52 907 63 138 66 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 706 8 125 9 685 7 885 5 914 9 940 14 202 12 466 10 340 9 749
Obeskattade reserver 12 906 12 823 14 864 14 730 15 538 14 844 13 120 10 866 9 713 10 488
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 411 9 861 9 178 28 262 30 739 22 869 24 332 14 077 27 795 27 399
Kortfristiga skulder 35 354 27 793 33 074 22 578 24 555 17 470 17 578 15 498 15 290 18 550
Skulder och eget kapital 64 376 58 602 66 801 73 455 76 746 65 123 69 232 52 907 63 138 66 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 982 982 916 1 549 2 097 2 046 2 169 1 915 1 577 1 494
Varav tantiem till styrelse & VD - - 41 - 65 - 233 178 32 45
Löner till övriga anställda 13 271 10 894 10 423 9 483 8 727 7 735 6 754 5 685 5 515 5 825
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 086 5 049 4 893 4 580 4 575 4 183 3 857 3 213 3 045 3 092
Utdelning till aktieägare 4 000 0 5 000 2 000 0 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 221 503 207 038 188 890 167 324 191 620 159 999 165 196 140 522 142 398 153 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 33 32 32 33 32 30 27 27 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 674 6 268 5 895 5 229 5 803 5 000 5 507 5 205 5 274 5 472
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 525 511 494 479 448 442 414 393 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 272 9 474 9 309 7 173 9 012 9 036 11 237 10 118 7 955 8 801
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,99% 9,65% 12,73% -12,63% 19,70% -3,15% 17,56% -1,32% -7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,73% 11,50% 8,60% 4,01% 4,44% 6,31% 9,47% 11,23% 5,89% 7,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,83% 3,26% 3,05% 1,76% 1,78% 2,57% 3,97% 4,23% 2,61% 3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,78% 19,58% 20,66% 21,36% 20,24% 21,19% 20,86% 21,15% 18,37% 18,19%
Rörelsekapital/omsättning 2,34% 2,64% 1,11% 18,42% 12,56% 14,13% 17,34% 12,75% 19,97% 17,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,37% 30,93% 31,85% 26,38% 22,63% 32,06% 34,48% 38,70% 27,45% 26,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,18% 55,05% 55,17% 137,29% 114,02% 103,25% 124,08% 108,67% 132,81% 121,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...