Visa allt om Nordgårdgruppen AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 400 415 396 214 563 959 444 806 363 302 386 655 104 821 308 214 209 730 125 481
Övrig omsättning 1 761 1 770 1 157 2 132 40 569 387 2 033 822 176
Rörelseresultat (EBIT) 13 843 17 826 12 028 14 045 969 8 775 -6 360 9 316 10 187 5 720
Resultat efter finansnetto 13 162 20 107 11 538 13 509 618 8 315 -6 764 9 116 10 115 5 855
Årets resultat 10 255 15 661 8 261 9 600 -532 5 237 -5 607 6 951 8 935 3 863
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 971 30 506 35 091 36 729 35 266 40 535 42 570 24 284 15 544 12 023
Omsättningstillgångar 148 152 130 114 144 285 164 351 94 849 112 328 73 701 90 594 85 397 68 774
Tillgångar 179 123 160 619 179 377 201 080 130 115 152 863 116 271 114 878 100 941 80 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 064 77 309 68 148 62 886 54 286 55 819 51 582 58 187 52 199 44 264
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 198 7 886 8 646 8 058 6 302 6 566 4 508 7 129 6 497 5 070
Långfristiga skulder 4 215 5 031 5 850 6 912 7 819 9 814 7 767 2 718 0 555
Kortfristiga skulder 83 647 70 393 96 732 123 224 61 708 80 666 52 413 46 843 42 245 30 908
Skulder och eget kapital 179 123 160 619 179 377 201 080 130 115 152 863 116 271 114 878 100 941 80 796
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 657 645 625 609 594 575 575 586 566 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 48 542 55 191 60 446 53 081 52 150 48 337 36 360 37 887 31 438 20 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 687 23 271 25 185 22 692 21 366 19 618 14 207 13 543 10 494 7 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 402 176 397 984 565 116 446 938 363 342 387 224 105 208 310 247 210 552 125 657
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 96 109 124 109 117 98 87 91 83 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 171 3 635 4 548 4 081 3 105 3 945 1 205 3 387 2 527 2 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 753 721 723 655 727 611 602 538 533
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 017 22 671 17 619 20 108 7 086 15 005 -1 385 12 504 13 464 6 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,06% -29,74% 26,79% 22,43% -6,04% 268,87% -65,99% 46,96% 67,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,77% 12,81% 6,71% 7,00% 1,11% 6,00% -5,31% 8,19% 10,36% 7,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,48% 5,19% 2,13% 3,17% 0,40% 2,37% -5,89% 3,05% 4,99% 4,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,67% 29,39% 28,76% 23,88% 24,61% 24,41% 54,84% 23,60% 100,00% 30,76%
Rörelsekapital/omsättning 16,11% 15,07% 8,43% 9,25% 9,12% 8,19% 20,31% 14,20% 20,58% 30,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,81% 48,13% 37,99% 31,27% 41,72% 36,52% 44,36% 50,65% 51,71% 54,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,74% 138,19% 116,00% 113,52% 118,44% 112,99% 98,93% 139,32% 142,26% 145,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 9 725 3 619 3 502 2 846 2 897 3 122 7 445 7 555 6 735 3 472
Övrig omsättning 20 0 0 0 0 1 1 1 1 70
Rörelseresultat (EBIT) 6 864 1 890 1 505 1 221 1 184 1 408 1 378 2 994 1 319 1 691
Resultat efter finansnetto 14 362 1 550 846 3 237 1 171 1 573 2 507 3 226 5 241 6 573
Årets resultat 12 022 1 495 920 3 151 1 337 116 2 466 2 983 6 474 6 031
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 038 47 313 9 023 9 023 9 042 9 093 7 905 8 040 10 428 12 238
Omsättningstillgångar 63 225 48 233 55 168 54 300 48 301 47 594 42 296 40 420 37 178 44 735
Tillgångar 118 263 95 546 64 191 63 323 57 343 56 687 50 201 48 460 47 605 56 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 506 30 984 35 989 38 069 35 918 35 580 36 464 34 998 32 978 27 504
Obeskattade reserver 3 551 2 316 2 733 3 204 3 388 3 963 5 163 5 489 6 013 7 974
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555
Kortfristiga skulder 77 206 62 245 25 469 22 050 18 038 17 143 8 574 7 973 8 614 20 939
Skulder och eget kapital 118 263 95 546 64 191 63 323 57 343 56 687 50 201 48 460 47 605 56 972
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - 575 575 575 586 566 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 203 203 201 206 200 195
Utdelning till aktieägare 5 000 5 500 6 500 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 9 745 3 619 3 502 2 846 2 897 3 123 7 446 7 556 6 736 3 542
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 725 3 619 3 502 2 846 2 897 3 122 7 445 7 555 6 735 3 472
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 826 810 802 789 753 759 751 827 808
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 864 1 890 1 505 1 241 1 235 1 459 1 513 3 269 1 627 2 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 168,72% 3,34% 23,05% -1,76% -7,21% -58,07% -1,46% 12,18% 93,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,43% 1,82% 1,59% 5,42% 2,44% 3,24% 5,48% 7,24% 11,63% 12,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 151,11% 48,08% 29,21% 120,66% 48,39% 58,78% 36,98% 46,45% 82,21% 197,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,34% 100,00% 91,83% 100,00% 100,00% 96,12% 35,73% 57,92% 100,00% 98,93%
Rörelsekapital/omsättning -143,76% -387,18% 848,06% 1 133,17% 1 044,63% 975,37% 452,95% 429,48% 424,11% 685,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,06% 34,32% 59,39% 64,07% 67,25% 68,22% 80,66% 81,06% 79,13% 58,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,00% 28,54% 96,98% 143,21% 153,03% 156,90% 253,27% 189,65% 138,26% 100,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!