Visa allt om Uppåt Livs Aktiebolag
Visa allt om Uppåt Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 104 614 80 864 86 779 80 118 77 853 77 997 106 787 77 764 71 481 68 229
Övrig omsättning - - - - - - - 87 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 658 2 415 3 101 2 771 2 901 3 315 6 391 3 617 3 048 1 932
Resultat efter finansnetto 1 609 4 651 3 279 3 112 3 303 3 321 6 567 3 601 3 054 2 186
Årets resultat 1 237 3 380 2 592 1 800 1 869 1 618 4 077 2 091 1 654 1 750
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 278 9 330 2 356 2 954 3 155 3 680 2 795 2 477 3 534 3 140
Omsättningstillgångar 7 972 7 539 11 412 11 518 11 043 10 434 11 894 9 113 8 005 8 203
Tillgångar 20 250 16 869 13 767 14 472 14 197 14 115 14 688 11 590 11 539 11 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 815 3 578 2 798 2 705 3 405 3 836 4 518 2 741 3 537 3 633
Obeskattade reserver 6 914 6 914 6 584 6 676 5 976 5 278 4 226 3 228 2 615 2 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 521 6 377 4 386 5 091 4 816 5 001 5 945 5 621 5 387 5 583
Skulder och eget kapital 20 250 16 869 13 767 14 472 14 197 14 115 14 688 11 590 11 539 11 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 988 912 912 851 1 053 793 788 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 148 8 216 7 084 6 342 5 672 5 659 7 561 4 993 4 563 4 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 315 2 260 2 560 2 065 2 365 2 366 2 956 2 139 1 994 2 032
Utdelning till aktieägare 1 000 0 2 600 2 100 2 500 2 300 2 300 2 300 500 0
Omsättning 104 614 80 864 86 779 80 118 77 853 77 997 106 787 77 851 71 481 68 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 25 20 19 19 19 19 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 487 3 235 4 339 4 217 4 098 4 105 5 620 4 574 4 468 4 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 419 532 490 471 467 609 466 459 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 451 3 085 3 773 3 585 3 943 4 199 7 466 4 639 4 268 2 971
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,37% -6,82% 8,31% 2,91% -0,18% -26,96% 37,32% 8,79% 4,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,28% 27,79% 24,17% 21,62% 23,32% 24,59% 44,76% 32,82% 32,72% 19,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,60% 5,80% 3,84% 3,91% 4,25% 4,45% 6,16% 4,89% 5,28% 3,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,31% 17,76% 21,84% 21,43% 21,21% 21,62% 22,18% 24,47% 20,64% 18,89%
Rörelsekapital/omsättning -0,52% 1,44% 8,10% 8,02% 8,00% 6,97% 5,57% 4,49% 3,66% 3,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,41% 53,18% 57,63% 52,69% 55,01% 54,74% 51,96% 43,70% 46,97% 45,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,08% 90,15% 231,24% 201,08% 202,78% 184,60% 179,39% 143,85% 130,00% 129,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...