Visa allt om Berg Property Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 22 926 23 514 19 153 17 104 16 439 15 888 15 576 15 340 15 052 21 018
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 107 3 240 0
Rörelseresultat (EBIT) 17 627 18 372 15 507 13 090 12 915 11 977 11 735 12 442 13 613 17 269
Resultat efter finansnetto 17 246 37 484 13 521 26 476 13 279 23 378 15 826 11 397 15 745 17 219
Årets resultat 12 619 23 491 3 011 17 717 6 474 16 502 12 026 10 744 11 652 12 865
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 302 127 069 130 326 133 449 131 901 134 830 141 679 141 679 144 537 181 051
Omsättningstillgångar 108 126 133 902 138 804 147 058 141 965 144 530 130 307 130 307 120 942 24 056
Tillgångar 253 428 260 971 269 130 280 507 273 866 279 360 271 986 271 986 265 479 205 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 390 66 771 98 280 105 268 95 551 97 077 86 851 86 850 76 106 70 454
Obeskattade reserver 31 159 29 927 27 963 30 320 29 291 29 481 28 218 28 218 27 053 25 380
Avsättningar (tkr) 5 778 5 784 5 780 5 764 5 749 6 123 0 0 0 0
Långfristiga skulder 144 823 148 223 130 345 133 550 136 550 139 663 144 703 144 703 147 000 99 705
Kortfristiga skulder 12 278 10 266 6 763 5 605 6 725 7 016 12 214 12 215 15 320 9 568
Skulder och eget kapital 253 428 260 971 269 130 280 507 273 866 279 360 271 986 271 986 265 479 205 107
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 10 000 20 000 15 000 10 000 0 8 000 6 000 6 000 0 6 000
Omsättning 22 926 23 514 19 153 17 104 16 439 15 888 15 576 15 447 18 292 21 018
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 077 19 821 16 820 14 403 14 221 13 276 13 034 13 300 14 966 18 769
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,50% 22,77% 11,98% 4,05% 3,47% 2,00% 1,54% 1,91% -28,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,59% 16,05% 7,73% 11,27% 9,29% 9,25% 6,86% 6,23% 7,02% 10,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 94,98% 178,14% 108,57% 184,83% 154,80% 162,73% 119,81% 110,42% 123,90% 99,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 418,08% 525,80% 689,40% 827,02% 822,68% 865,52% 758,17% 769,83% 701,71% 68,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,02% 34,53% 44,62% 45,96% 43,23% 42,98% 40,02% 40,02% 36,62% 44,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 880,65% 1 304,32% 2 052,40% 2 623,69% 2 111,00% 2 060,01% 1 066,87% 1 066,78% 789,44% 251,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!