Visa allt om Berras Biluthyrning Aktiebolag
Visa allt om Berras Biluthyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 26 272 29 884 29 072 27 732 23 943 27 739 24 952 21 411 21 934 20 112
Övrig omsättning 1 487 2 208 760 738 747 638 588 571 550 682
Rörelseresultat (EBIT) 1 790 5 850 3 965 5 712 2 959 6 208 6 494 4 571 6 344 5 547
Resultat efter finansnetto 1 870 5 872 4 877 5 808 3 066 6 489 6 758 4 722 5 920 10 505
Årets resultat 1 010 11 171 5 020 3 157 2 639 4 467 4 288 2 853 2 680 7 912
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 627 4 327 4 643 6 801 6 227 7 258 6 459 5 045 5 391 6 042
Omsättningstillgångar 4 929 11 978 12 671 9 910 8 141 9 796 10 451 10 746 11 861 12 135
Tillgångar 5 557 16 305 17 314 16 710 14 368 17 054 16 911 15 790 17 252 18 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 462 12 152 5 982 3 962 3 304 5 165 5 698 3 333 3 130 8 349
Obeskattade reserver 400 0 8 470 9 830 8 350 8 904 8 438 7 518 6 888 5 616
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 694 4 152 2 863 2 919 2 714 2 984 2 774 4 939 7 234 4 211
Skulder och eget kapital 5 557 16 305 17 314 16 710 14 368 17 054 16 911 15 790 17 252 18 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 415 366 419 410 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 002 4 056 4 130 4 090 3 380 3 387 2 724 2 609 2 600 2 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 547 1 585 1 662 1 577 1 366 1 452 1 196 1 226 1 124 1 138
Utdelning till aktieägare 0 11 700 5 000 3 000 2 500 4 500 5 000 1 923 2 650 7 900
Omsättning 27 759 32 092 29 832 28 470 24 690 28 377 25 540 21 982 22 484 20 794
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 11 10 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 189 2 490 2 423 2 311 2 177 2 774 3 119 2 676 2 742 2 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 477 454 444 414 510 539 536 532 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 898 5 868 4 076 6 726 3 667 7 292 7 170 5 063 6 845 5 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,09% 2,79% 4,83% 15,83% -13,68% 11,17% 16,54% -2,38% 9,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,65% 36,01% 28,39% 34,78% 22,06% 40,60% 45,63% 33,00% 43,35% 58,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,12% 19,65% 16,91% 20,96% 13,24% 24,96% 30,92% 24,33% 34,09% 52,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,02% 38,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,70% 26,19% 33,74% 25,21% 22,67% 24,56% 30,77% 27,12% 21,10% 39,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,92% 74,53% 72,71% 67,07% 65,83% 68,77% 70,47% 55,39% 46,89% 68,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,43% 288,49% 442,58% 339,50% 299,96% 328,28% 376,75% 217,57% 163,96% 288,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...