Visa allt om Nils W. Krantz Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Nils W. Krantz Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 439 555 4 025 4 088 4 055 3 579 2 719 2 634 2 794 3 062
Övrig omsättning - 135 113 - 23 - 435 46 233 218
Rörelseresultat (EBIT) -90 225 997 1 049 879 786 875 277 465 225
Resultat efter finansnetto -67 254 974 1 008 727 638 1 002 186 365 125
Årets resultat 0 1 980 214 607 365 196 74 4 114 125
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 885 2 902 3 649 4 194 3 373 1 582 2 007 3 010
Omsättningstillgångar 3 778 4 313 2 309 1 496 1 415 2 086 1 461 833 994 660
Tillgångar 3 778 4 313 7 194 4 398 5 065 6 280 4 833 2 414 3 001 3 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 020 3 220 1 340 1 226 694 378 183 109 105 -9
Obeskattade reserver 519 587 2 873 2 176 1 995 1 765 1 362 434 251 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 271 2 806 2 409 1 093 1 319 1 847
Kortfristiga skulder 240 507 2 981 996 1 106 1 330 880 779 1 325 1 832
Skulder och eget kapital 3 778 4 313 7 194 4 398 5 065 6 280 4 833 2 414 3 001 3 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 337 336 299 313 176 0 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 346 373 579 613 619 498 163 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 146 0 410 334 305 247 88 0 131 123
Utdelning till aktieägare 200 200 100 100 75 50 0 0 0 0
Omsättning 439 690 4 138 4 088 4 078 3 579 3 154 2 680 3 027 3 280
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 439 555 1 342 1 363 1 352 1 790 2 719 2 634 2 794 3 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 492 337 442 435 410 532 447 - 357 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 225 1 622 1 796 1 617 1 487 1 244 702 891 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,90% -86,21% -1,54% 0,81% 13,30% 31,63% 3,23% -5,73% -8,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,75% 6,12% 13,87% 23,85% 17,35% 12,61% 22,10% 11,64% 16,93% 6,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,03% 47,57% 24,80% 25,66% 21,68% 22,13% 39,28% 10,67% 18,18% 7,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 805,92% 685,77% -16,70% 12,23% 7,62% 21,12% 21,37% 2,05% -11,85% -38,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,65% 85,27% 49,78% 64,34% 42,73% 26,73% 24,56% 17,46% 9,52% -0,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 574,17% 850,69% 77,46% 150,20% 127,94% 156,84% 166,02% 106,93% 75,02% 36,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...