Visa allt om Levin & Ohlsson Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 32 593 34 910 36 619 34 871 30 707 29 114 29 340 22 643 19 548 17 565
Övrig omsättning 500 579 979 658 539 705 684 421 743 592
Rörelseresultat (EBIT) 1 735 1 995 3 577 3 452 3 010 3 455 1 985 263 1 074 1 525
Resultat efter finansnetto 1 761 2 014 3 583 3 459 3 020 3 493 1 990 262 1 085 1 536
Årets resultat 1 428 2 322 2 224 2 215 1 710 2 092 1 546 61 966 903
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 663 8 456 8 420 8 431 4 889 4 452 2 845 4 625 3 827 90
Omsättningstillgångar 9 293 10 335 11 152 9 510 10 646 7 802 7 405 6 485 6 016 6 836
Tillgångar 18 956 18 791 19 571 17 941 15 535 12 254 10 250 11 109 9 843 6 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 312 9 884 8 562 8 338 6 123 5 413 4 321 2 775 2 914 2 148
Obeskattade reserver 2 730 2 750 3 705 2 965 2 386 1 592 822 824 819 988
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 850 1 980 0
Kortfristiga skulder 4 914 6 157 7 304 6 638 7 026 5 249 5 107 5 660 4 129 3 790
Skulder och eget kapital 18 956 18 791 19 571 17 941 15 535 12 254 10 250 11 109 9 843 6 926
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 13 297 11 482 9 912 8 393
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - 5 311 4 260 3 583 2 880
Utdelning till aktieägare 800 0 1 000 2 000 0 1 000 1 000 0 200 200
Omsättning 33 093 35 489 37 598 35 529 31 246 29 819 30 024 23 064 20 291 18 157
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 38 38 40 38 38 40 35 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 019 919 964 872 808 766 734 647 652 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 594 585 543 526 469 475 463 461 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 800 2 054 3 626 3 507 3 048 3 480 2 022 300 1 096 1 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,64% -4,67% 5,01% 13,56% 5,47% -0,77% 29,58% 15,83% 11,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,29% 10,72% 18,33% 19,33% 19,47% 28,59% 19,46% 2,42% 11,10% 22,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,40% 5,77% 9,80% 9,95% 9,85% 12,03% 6,80% 1,19% 5,59% 8,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,04% 81,91% 77,86% 81,62% 83,02% 81,64% 78,10% 82,50% 84,67% 83,80%
Rörelsekapital/omsättning 13,44% 11,97% 10,51% 8,24% 11,79% 8,77% 7,83% 3,64% 9,65% 17,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,91% 64,01% 58,51% 59,37% 51,39% 54,31% 48,41% 30,77% 36,09% 41,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,08% 162,66% 141,63% 138,49% 143,74% 142,90% 137,89% 112,19% 140,45% 173,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!