Visa allt om Expomobil AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 22 282 10 094 13 929 17 072 13 145 12 544 6 949 6 304 7 996 19 441
Övrig omsättning 286 621 29 162 145 351 233 106 134 103
Rörelseresultat (EBIT) 4 045 804 203 2 121 808 1 790 21 -64 -6 1 604
Resultat efter finansnetto 4 044 822 209 2 131 808 1 792 25 5 19 1 621
Årets resultat 37 517 166 60 9 8 13 10 55 53
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 66 381 468 80 70 11 16 255 220
Omsättningstillgångar 10 750 7 679 7 814 6 799 5 545 5 276 4 543 4 290 3 558 11 338
Tillgångar 10 802 7 745 8 196 7 267 5 625 5 346 4 554 4 306 3 813 11 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 789 1 752 1 235 1 069 1 010 1 000 992 979 969 914
Obeskattade reserver 235 247 86 99 56 70 0 0 345 859
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 779 5 747 6 875 6 054 4 559 4 276 3 562 3 327 2 499 9 785
Skulder och eget kapital 10 802 7 745 8 196 7 267 5 625 5 346 4 554 4 306 3 813 11 557
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 254 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 172
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 149 1 470 1 005 1 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 533 646 595 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 568 10 715 13 958 17 234 13 290 12 895 7 182 6 410 8 130 19 544
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 427 3 365 4 643 5 691 4 382 4 181 2 316 1 576 1 999 4 860
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 902 885 783 647 635 632 589 553 484 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 059 871 326 2 220 832 1 807 26 -59 5 1 609
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 120,74% -27,53% -18,41% 29,87% 4,79% 80,52% 10,23% -21,16% -58,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,46% 10,61% 2,62% 29,43% 14,38% 33,52% 0,55% 0,12% 0,50% 14,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,16% 8,14% 1,54% 12,53% 6,15% 14,29% 0,36% 0,08% 0,24% 8,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,89% 48,84% 36,41% 37,99% 38,99% 41,41% 49,96% 62,34% 46,97% 33,58%
Rörelsekapital/omsättning 8,85% 19,14% 6,74% 4,36% 7,50% 7,97% 14,12% 15,28% 13,24% 7,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,26% 25,11% 15,89% 15,77% 18,73% 19,73% 21,78% 22,74% 32,47% 13,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,45% 133,62% 113,66% 112,31% 121,63% 123,39% 127,54% 128,94% 142,38% 115,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!