Visa allt om Fujitsu Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Nettoomsättning 2 198 431 2 454 115 2 321 150 2 317 673 2 324 765 2 761 765 2 576 523 2 771 341 3 053 694 3 235 425
Övrig omsättning 30 464 146 798 18 460 19 810 16 929 13 042 9 571 11 981 29 523 27 726
Rörelseresultat (EBIT) -209 520 -312 590 -195 730 -103 646 -124 103 -134 331 -116 500 -265 232 -336 481 -321 060
Resultat efter finansnetto -215 612 -307 688 -190 248 -114 660 -123 476 -142 838 -118 696 -270 076 -340 841 -342 083
Årets resultat -215 612 -307 688 -190 248 -114 660 -123 476 -142 838 -118 696 -270 076 -337 200 -308 034
Balansräkningar (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 529 110 245 84 427 103 031 76 950 79 324 109 151 155 164 211 957 254 343
Omsättningstillgångar 741 153 774 376 906 015 651 522 719 455 771 980 714 831 708 369 825 156 1 015 645
Tillgångar 795 682 884 621 990 442 754 553 796 405 851 304 823 982 863 533 1 037 113 1 269 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 569 151 181 168 869 159 117 118 777 76 253 69 091 77 787 91 863 109 063
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 536 847 1 178 2 021 3 233 4 811 7 516 10 034 13 864 17 413
Långfristiga skulder 0 0 16 489 22 287 63 648 40 298 49 136 63 303 196 569 170 053
Kortfristiga skulder 639 577 732 593 803 906 571 128 610 747 729 942 698 239 712 409 734 817 973 459
Skulder och eget kapital 795 682 884 621 990 442 754 553 796 405 851 304 823 982 863 533 1 037 113 1 269 988
Löner & utdelning (tkr)
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
Löner till styrelse & VD 4 086 4 695 5 007 5 535 3 999 3 764 8 154 6 766 10 061 7 001
Varav tantiem till styrelse & VD 971 579 0 1 256 1 200 1 000 3 278 0 - -
Löner till övriga anställda 384 755 375 083 412 988 393 170 375 408 387 595 453 378 529 553 594 194 577 593
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 197 150 202 890 195 084 188 942 181 820 170 327 156 504 193 880 245 071 258 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 228 895 2 600 913 2 339 610 2 337 483 2 341 694 2 774 807 2 586 094 2 783 322 3 083 217 3 263 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 645 646 633 650 654 667 820 1 015 1 141 212
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 408 3 799 3 667 3 566 3 555 4 141 3 142 2 730 2 676 15 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 910 927 977 932 885 915 786 769 746 4 066
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -178 241 -278 627 -152 125 -61 700 -99 008 -64 219 -44 670 -175 192 -256 968 -210 865
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,42% 5,73% 0,15% -0,31% -15,82% 7,19% -7,03% -9,25% -5,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,76% -33,21% -18,61% -13,56% -14,62% -15,25% -13,71% -29,94% -31,74% -24,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,96% -11,97% -7,94% -4,42% -5,01% -4,70% -4,38% -9,33% -10,78% -9,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,78% 41,16% 51,23% 45,58% 42,93% 35,95% 40,67% 42,40% 38,68% 35,68%
Rörelsekapital/omsättning 4,62% 1,70% 4,40% 3,47% 4,68% 1,52% 0,64% -0,15% 2,96% 1,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,55% 17,09% 17,05% 21,09% 14,91% 8,96% 8,39% 9,01% 8,86% 8,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,53% 67,64% 79,78% 94,32% 90,75% 78,77% 91,05% 90,77% 90,67% 79,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!