Visa allt om Bertil Anderssons Cykel- & Motoraktiebolag
Visa allt om Bertil Anderssons Cykel- & Motoraktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 697 16 780 15 280 14 042 14 749 14 375 14 616 12 465 14 413 15 094
Övrig omsättning 6 48 26 28 234 - - 124 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 313 1 453 1 065 1 436 916 987 689 845 327 609
Resultat efter finansnetto 1 265 1 405 986 1 310 751 840 580 737 259 548
Årets resultat 1 091 1 086 778 1 135 440 463 296 395 148 370
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 697 4 861 4 944 5 115 5 193 5 221 5 299 5 019 2 083 2 190
Omsättningstillgångar 5 895 5 665 5 325 4 843 4 793 4 685 4 945 3 619 3 750 4 767
Tillgångar 10 592 10 526 10 269 9 958 9 986 9 906 10 243 8 638 5 832 6 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 478 1 387 1 051 1 404 769 929 1 066 1 370 975 1 142
Obeskattade reserver 650 798 796 819 819 682 483 317 129 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 538 2 718 2 920 3 076 3 232 3 388 3 544 3 770 1 330 1 390
Kortfristiga skulder 5 926 5 622 5 501 4 660 5 166 4 906 5 150 3 181 3 399 4 340
Skulder och eget kapital 10 592 10 526 10 269 9 958 9 986 9 906 10 243 8 638 5 832 6 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 410 420 360 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 619 2 320 2 069 2 236 2 017 1 461 1 446 1 808 2 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 175 846 828 818 752 697 723 836 1 058
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 750 1 130 500 600 600 600 0 315
Omsättning 16 703 16 828 15 306 14 070 14 983 14 375 14 616 12 589 14 413 15 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 7 7 7 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 087 2 098 1 910 1 755 1 844 2 054 2 088 1 781 1 802 1 509
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 480 396 297 376 379 377 380 379 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 476 1 664 1 236 1 613 1 073 1 119 810 941 425 704
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,49% 9,82% 8,82% -4,79% 2,60% -1,65% 17,26% -13,52% -4,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,40% 13,81% 10,38% 14,43% 9,19% 10,02% 6,74% 9,79% 5,92% 8,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,86% 8,67% 6,98% 10,23% 6,22% 6,91% 4,72% 6,79% 2,39% 4,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,41% 39,92% 38,12% 37,48% 36,18% 37,11% 34,90% 38,90% 38,36% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning -0,19% 0,26% -1,15% 1,30% -2,53% -1,54% -1,40% 3,51% 2,44% 2,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,74% 19,09% 16,28% 20,51% 13,75% 14,45% 13,88% 18,56% 18,31% 17,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,51% 21,20% 13,14% 6,93% 16,57% 11,46% 19,15% 11,29% 13,59% 9,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...