Visa allt om Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 3 289 3 247 3 146 2 920 2 925 2 914 2 903 2 691 2 604 3 013
Övrig omsättning 0 0 125 0 93 188 0 5 20 168
Rörelseresultat (EBIT) 194 580 677 687 540 676 1 031 541 826 55
Resultat efter finansnetto -56 298 433 497 396 538 871 303 536 -298
Årets resultat 313 170 76 110 126 125 125 498 718 -152
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 182 14 580 14 693 12 200 11 560 11 410 11 640 10 970 10 798 10 918
Omsättningstillgångar 5 104 4 228 4 635 5 645 4 665 4 925 3 595 4 033 3 601 3 132
Tillgångar 19 285 18 809 19 328 17 845 16 226 16 335 15 236 15 004 14 400 14 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 371 3 058 2 887 2 811 2 701 2 575 2 450 2 815 2 417 1 799
Obeskattade reserver 0 0 14 14 14 14 14 14 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 205 15 273 15 343 14 238 13 038 13 038 12 048 11 550 11 550 11 550
Kortfristiga skulder 710 478 1 084 783 474 709 725 625 433 701
Skulder och eget kapital 19 285 18 809 19 328 17 845 16 226 16 335 15 236 15 004 14 400 14 050
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 0 498
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 6 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 490 100 100
Omsättning 3 289 3 247 3 271 2 920 3 018 3 102 2 903 2 696 2 624 3 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - - - - 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 507
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 593 972 960 931 769 906 1 257 773 1 062 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,29% 3,21% 7,74% -0,17% 0,38% 0,38% 7,88% 3,34% -13,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,01% 3,08% 3,50% 3,85% 3,33% 4,14% 6,77% 3,70% 5,97% 0,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,90% 17,86% 21,52% 23,53% 18,46% 23,20% 35,51% 20,62% 33,03% 3,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,83%
Rörelsekapital/omsättning 133,60% 115,49% 112,87% 166,51% 143,28% 144,68% 98,86% 126,64% 121,66% 80,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,48% 16,26% 14,99% 15,81% 16,71% 15,83% 16,15% 18,83% 16,78% 12,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 718,87% 884,52% 427,58% 720,95% 984,18% 694,64% 495,17% 644,48% 830,48% 441,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!