Visa allt om Vida Skog AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 555 287 3 361 962 3 207 829 2 998 620 2 704 027 2 365 007 2 283 523 2 207 157 1 935 069 2 071 413
Övrig omsättning 0 0 0 47 0 17 25 112 1 092 249
Rörelseresultat (EBIT) 9 625 17 454 7 615 14 434 46 179 15 500 4 967 14 036 7 777 12 384
Resultat efter finansnetto 8 555 17 061 5 302 12 565 44 098 12 019 437 4 444 456 1 275
Årets resultat 4 849 10 712 3 534 7 162 38 993 9 897 808 3 520 2 525 631
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 584 397 411 100 160 220 1 104 2 534 3 411 4 816
Omsättningstillgångar 839 994 642 444 392 551 551 842 399 411 412 230 417 589 465 360 433 368 359 526
Tillgångar 841 578 642 841 392 962 551 942 399 571 412 450 418 693 467 894 436 779 364 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 405 64 556 53 844 50 310 43 148 43 698 33 800 32 992 29 472 26 947
Obeskattade reserver 16 701 14 598 11 417 10 765 7 515 7 515 8 242 8 944 9 092 11 877
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 755 472 563 687 327 701 490 867 348 908 361 237 376 651 425 958 398 215 325 518
Skulder och eget kapital 841 578 642 841 392 962 551 942 399 571 412 450 418 693 467 894 436 779 364 342
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 513 1 372 1 198 1 132 1 065 933 929 900 850 885
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 34 680 28 597 25 456 24 647 23 091 23 785 22 945 22 809 22 098 22 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 560 13 502 12 673 12 492 11 571 11 824 10 843 10 697 12 448 10 323
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 555 287 3 361 962 3 207 829 2 998 667 2 704 027 2 365 024 2 283 548 2 207 269 1 936 161 2 071 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 65 52 52 51 55 54 55 56 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 67 989 51 722 61 689 57 666 53 020 43 000 42 287 40 130 34 555 36 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 852 702 812 779 742 707 678 661 649 629
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 790 17 582 7 733 14 494 46 239 16 384 5 846 14 913 8 663 13 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,49% 4,80% 6,98% 10,89% 14,33% 3,57% 3,46% 14,06% -6,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,15% 2,74% 1,94% 2,62% 11,56% 3,76% 1,05% 3,02% 1,84% 3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,21% 0,52% 0,24% 0,48% 1,71% 0,66% 0,19% 0,64% 0,42% 0,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,33% 2,78% 2,23% 2,50% 3,88% 3,15% 2,72% 3,19% 3,15% 3,19%
Rörelsekapital/omsättning 1,86% 2,34% 2,02% 2,03% 1,87% 2,16% 1,79% 1,79% 1,82% 1,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,79% 11,81% 15,97% 10,64% 12,27% 12,02% 9,61% 8,54% 8,37% 9,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,64% 82,49% 102,36% 72,66% 81,70% 74,79% 66,80% 61,68% 59,44% 61,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!