Visa allt om Thornéus Renprodukter Aktiebolag
Visa allt om Thornéus Renprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 622 13 880 13 848 13 090 13 102 12 484 10 989 7 926 8 055 7 233
Övrig omsättning 119 140 48 - 27 57 56 68 31 406
Rörelseresultat (EBIT) 233 83 -43 -197 650 -132 653 47 176 311
Resultat efter finansnetto 180 22 -104 -254 1 176 -156 610 -12 129 271
Årets resultat 136 22 -104 -101 914 -54 448 0 97 152
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 982 1 068 1 165 495 489 1 677 1 569 1 451 1 428 1 268
Omsättningstillgångar 2 613 2 303 2 424 2 947 2 912 1 762 2 172 1 203 1 540 1 255
Tillgångar 3 595 3 372 3 589 3 442 3 400 3 439 3 741 2 655 2 968 2 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 394 1 259 1 236 1 340 1 441 1 769 2 081 1 633 1 632 1 536
Obeskattade reserver 34 0 0 0 153 0 101 101 124 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 190 262 356 461 360 268 553 762 56
Kortfristiga skulder 2 041 1 923 2 090 1 745 1 345 1 310 1 290 367 450 799
Skulder och eget kapital 3 595 3 372 3 589 3 442 3 400 3 439 3 741 2 655 2 968 2 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 236 208 237 240 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 458 1 493 1 277 1 305 1 213 968 860 830 841 666
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 576 566 442 445 336 281 313 310 287 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 741 14 020 13 896 13 090 13 129 12 541 11 045 7 994 8 086 7 639
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 3 6 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 270 2 313 4 616 2 182 2 184 2 081 1 832 1 321 1 343 1 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 347 588 291 260 260 232 235 232 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 271 123 9 -149 684 -91 713 92 245 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,86% 0,23% 5,79% -0,09% 4,95% 13,60% 38,64% -1,60% 11,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,51% 2,49% -1,14% -5,69% 36,00% -3,58% 17,51% 1,77% 6,00% 12,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,72% 0,61% -0,30% -1,50% 9,34% -0,99% 5,96% 0,59% 2,21% 4,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,17% 22,95% 21,23% 20,63% 25,62% 21,51% 28,21% 30,61% 32,89% 28,07%
Rörelsekapital/omsättning 4,20% 2,74% 2,41% 9,18% 11,96% 3,62% 8,03% 10,55% 13,53% 6,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,51% 37,34% 34,44% 38,93% 45,70% 51,44% 57,62% 64,25% 57,99% 64,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,78% 12,95% 23,06% 62,41% 87,81% 29,39% 65,35% 60,49% 117,78% 53,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...