Visa allt om Släryds Grus & Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 78 330 80 010 67 154 72 228 63 784 63 558 67 258 51 393 53 488 52 571
Övrig omsättning 11 17 0 0 0 9 0 0 330 0
Rörelseresultat (EBIT) 21 540 16 344 13 300 14 191 19 922 17 758 14 879 10 956 13 537 11 353
Resultat efter finansnetto 21 538 16 346 13 300 14 192 19 924 17 752 14 889 10 988 13 670 11 740
Årets resultat -8 698 695 435 -43 -20 80 88 75 8 497
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 870 11 596 11 071 11 578 13 571 9 930 8 054 6 999 8 726 6 615
Omsättningstillgångar 39 069 31 359 28 707 36 488 34 876 18 251 16 397 16 801 14 687 14 989
Tillgångar 52 940 42 955 39 778 48 066 48 447 28 181 24 451 23 800 23 413 21 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 096 3 104 2 408 1 711 1 276 1 318 1 338 1 258 1 170 1 095
Obeskattade reserver 7 023 3 110 3 140 2 325 6 043 4 230 1 468 1 570 2 220 1 500
Avsättningar (tkr) 14 228 13 431 13 171 12 951 12 136 11 881 12 070 11 357 10 968 11 922
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 593 23 310 21 061 31 079 28 992 10 752 9 575 9 615 9 055 7 087
Skulder och eget kapital 52 940 42 955 39 778 48 066 48 447 28 181 24 451 23 800 23 413 21 604
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 258 3 319 3 241 3 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 022 1 803 1 769 1 877
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 341 80 027 67 154 72 228 63 784 63 567 67 258 51 393 53 818 52 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 11 11 10 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 703 8 890 7 462 7 223 5 799 5 778 6 726 5 139 6 686 6 571
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 0 0 0 628 512 626 658
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 067 16 344 13 300 14 191 19 922 20 202 16 869 13 033 15 071 12 836
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,10% 19,14% -7,02% 13,24% 0,36% -5,50% 30,87% -3,92% 1,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,70% 38,08% 33,45% 29,53% 41,13% 63,05% 60,90% 46,17% 58,39% 54,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,50% 20,44% 19,81% 19,65% 31,24% 27,95% 22,14% 21,38% 25,56% 22,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,68% 24,44% 24,22% 23,66% 34,88% 27,93% 22,52% 21,92% 25,18% 22,58%
Rörelsekapital/omsättning 13,37% 10,06% 11,39% 7,49% 9,22% 11,80% 10,14% 13,98% 10,53% 15,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,20% 12,87% 12,21% 7,33% 12,36% 16,38% 10,16% 10,43% 12,39% 10,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,39% 62,23% 66,87% 78,03% 90,33% 135,97% 141,72% 151,06% 140,50% 179,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!