Visa allt om Kronfågel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 556 673 2 375 562 2 194 458 1 989 954 905 372 845 099 1 527 375 1 568 759 1 603 238 1 482 969
Övrig omsättning 17 699 1 987 3 344 - - 5 635 1 605 1 937 6 960 31 899
Rörelseresultat (EBIT) 88 902 135 281 121 399 83 226 17 912 40 369 35 442 -6 953 53 708 -15 744
Resultat efter finansnetto 73 774 109 881 108 946 60 676 9 237 33 428 19 371 -20 831 39 903 -29 205
Årets resultat 168 -586 -1 020 -848 -613 -35 -654 7 360 33 026 -25 358
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 624 386 855 362 902 342 451 280 519 266 381 262 127 277 639 356 560 269 638
Omsättningstillgångar 499 452 572 324 562 863 540 415 417 414 326 331 262 974 273 308 333 603 394 831
Tillgångar 872 076 959 179 925 765 882 866 697 933 592 712 525 102 550 947 690 163 664 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 592 112 424 113 010 114 030 114 878 115 492 115 527 116 181 108 821 95 031
Obeskattade reserver 80 492 93 518 99 722 48 914 48 914 39 063 5 600 5 600 5 600 5 600
Avsättningar (tkr) 169 1 857 1 839 1 978 2 024 2 764 4 209 7 810 138 584 128 904
Långfristiga skulder 225 003 225 003 225 003 225 003 75 248 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 453 820 526 377 486 191 492 941 456 869 435 394 399 766 421 356 437 158 434 934
Skulder och eget kapital 872 076 959 179 925 765 882 866 697 933 592 712 525 102 550 947 690 163 664 469
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 217 2 060 1 571 1 751 1 445 1 698 2 641 5 594 4 089 4 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 292 142 248 276 213 629 207 884 99 341 88 251 171 441 190 457 182 963 176 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 96 481 98 192 85 580 60 062 27 415 34 596 66 075 72 052 81 957 84 050
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 574 372 2 377 549 2 197 802 1 989 954 905 372 850 734 1 528 980 1 570 696 1 610 198 1 514 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 812 589 644 537 468 477 484 472 556 499
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 149 4 033 3 408 3 706 1 935 1 772 3 156 3 324 2 884 2 972
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 605 515 511 283 276 511 568 484 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 991 199 471 184 756 140 396 44 464 67 419 85 046 38 445 98 901 30 488
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,62% 8,25% 10,28% 119,79% - -44,67% -2,64% -2,15% 8,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,54% 14,42% 13,97% 10,74% 2,57% 7,00% 6,97% -0,60% 8,19% -2,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,59% 5,82% 5,89% 4,77% 1,98% 4,91% 2,40% -0,21% 3,52% -0,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,71% 37,53% 37,59% 34,52% 27,92% 37,27% 36,49% 48,16% 51,47% 49,87%
Rörelsekapital/omsättning 1,78% 1,93% 3,49% 2,39% -4,36% -12,91% -8,96% -9,44% -6,46% -2,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,11% 19,33% 20,61% 17,24% 21,93% 24,63% 22,79% 21,84% 16,37% 14,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,73% 76,96% 95,67% 86,15% 47,59% 42,78% 24,39% 25,29% 33,59% 50,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...