Visa allt om Fjällbacka Gräv Aktiebolag
Visa allt om Fjällbacka Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 891 9 944 10 279 8 554 6 385 5 102 5 455 4 475 5 077 4 511
Övrig omsättning 47 101 100 216 - 88 181 703 34 182
Rörelseresultat (EBIT) 627 278 476 386 531 14 327 481 122 222
Resultat efter finansnetto 577 216 383 341 439 -46 265 366 54 120
Årets resultat 518 197 232 8 313 44 50 50 176 76
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 001 5 327 5 269 5 787 4 393 4 618 5 160 5 241 3 998 4 697
Omsättningstillgångar 3 905 4 137 3 036 3 525 2 726 1 833 2 017 1 935 2 008 1 568
Tillgångar 8 907 9 464 8 305 9 313 7 120 6 450 7 177 7 175 6 006 6 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 075 1 677 1 600 1 368 1 520 1 327 1 403 1 472 1 511 1 425
Obeskattade reserver 2 881 2 977 3 019 2 937 2 622 2 617 2 735 2 541 2 249 2 448
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 029 1 925 1 781 2 355 1 072 1 279 1 767 1 884 1 163 1 353
Kortfristiga skulder 1 922 2 885 1 905 2 652 1 906 1 227 1 273 1 279 1 083 1 039
Skulder och eget kapital 8 907 9 464 8 305 9 313 7 120 6 450 7 177 7 175 6 006 6 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 327 324 324 322 307 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 454 1 607 1 647 1 385 775 371 451 332 322 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 530 495 564 522 417 275 298 270 260 254
Utdelning till aktieägare 0 120 120 0 160 120 120 120 89 89
Omsättning 10 938 10 045 10 379 8 770 6 385 5 190 5 636 5 178 5 111 4 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 5 3 3 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 178 1 657 1 713 1 711 2 128 1 701 1 818 2 238 2 539 1 504
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 355 373 391 511 325 365 470 445 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 917 1 452 1 565 1 403 1 501 959 1 385 1 455 1 090 1 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,52% -3,26% 20,17% 33,97% 25,15% -6,47% 21,90% -11,86% 12,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,04% 2,98% 5,82% 4,18% 7,47% 0,23% 4,60% 7,15% 2,45% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,76% 2,84% 4,70% 4,55% 8,33% 0,29% 6,05% 11,46% 2,90% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,08% 76,30% 79,96% 82,64% 86,17% 80,34% 76,77% 75,78% 71,36% 78,47%
Rörelsekapital/omsättning 18,21% 12,59% 11,00% 10,21% 12,84% 11,88% 13,64% 14,66% 18,22% 11,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,53% 42,26% 47,62% 37,93% 48,49% 50,48% 47,63% 46,01% 52,12% 50,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,17% 143,40% 159,37% 132,92% 143,02% 149,39% 158,44% 151,29% 185,41% 150,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...