Visa allt om Kallhälls Blomsterhandel Aktiebolag
Visa allt om Kallhälls Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 150 4 883 4 873 5 089 4 935 5 084 4 861 4 670 4 824 4 792
Övrig omsättning 6 - - 12 - 4 - 13 4 6
Rörelseresultat (EBIT) 33 240 200 -80 134 -36 -30 68 204 28
Resultat efter finansnetto 63 270 228 189 1 145 38 25 83 248 51
Årets resultat 44 207 175 135 1 110 38 25 59 181 104
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 20 8 44 63 91 77 1 030 840 875
Omsättningstillgångar 2 095 2 125 2 040 2 045 2 920 1 794 1 765 769 936 670
Tillgångar 2 308 2 145 2 048 2 089 2 983 1 884 1 842 1 799 1 776 1 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 103 1 218 1 172 1 147 2 232 1 122 1 084 1 058 1 100 1 022
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 735 562 428 278 272 219 219 204 104 0
Kortfristiga skulder 470 365 449 665 479 544 539 537 574 523
Skulder och eget kapital 2 308 2 145 2 048 2 089 2 983 1 884 1 842 1 799 1 776 1 545
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 330 399 324 324 317 305 306 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 051 887 621 709 548 588 520 494 493 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 382 330 339 395 335 343 307 331 312 312
Utdelning till aktieägare 500 159 161 150 1 220 0 0 0 100 104
Omsättning 5 156 4 883 4 873 5 101 4 935 5 088 4 861 4 683 4 828 4 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 717 1 628 1 624 1 696 1 645 1 695 1 620 1 557 1 608 1 597
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 421 433 515 420 442 424 412 408 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 248 236 -61 161 -9 -11 72 210 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,47% 0,21% -4,24% 3,12% -2,93% 4,59% 4,09% -3,19% 0,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,73% 12,59% 11,13% 9,05% 38,42% 2,02% 1,41% 4,61% 13,96% 3,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,22% 5,53% 4,68% 3,71% 23,22% 0,75% 0,53% 1,78% 5,14% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,84% 53,53% 51,36% 49,64% 49,34% 46,77% 45,55% 44,33% 45,13% 43,05%
Rörelsekapital/omsättning 31,55% 36,04% 32,65% 27,12% 49,46% 24,59% 25,22% 4,97% 7,50% 3,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,79% 56,78% 57,23% 54,91% 74,82% 59,55% 58,85% 58,81% 61,94% 66,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 411,91% 529,04% 420,49% 283,31% 561,80% 288,60% 292,39% 102,79% 124,22% 90,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...