Visa allt om Rybeck Marin-Consult Aktiebolag
Visa allt om Rybeck Marin-Consult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 204 1 128 1 567 2 458 2 457 2 822 1 940 341 1 677 2 963
Övrig omsättning 75 126 125 - 153 - - - 55 60
Rörelseresultat (EBIT) -374 -242 -166 359 697 1 070 -635 -1 718 -736 -128
Resultat efter finansnetto -171 -233 -147 360 697 1 073 -647 -1 731 -751 -137
Årets resultat 0 28 1 270 493 467 509 57 72 236
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 311 2 528 2 215 756 421 416 399 489 461 465
Omsättningstillgångar 2 002 1 434 2 197 3 586 3 654 3 595 3 235 2 361 2 248 2 494
Tillgångar 9 313 3 962 4 412 4 342 4 074 4 010 3 634 2 850 2 709 2 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 192 3 192 3 164 3 163 2 892 2 400 1 933 1 424 1 367 1 461
Obeskattade reserver 378 550 805 845 835 810 688 530 622 681
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 221 443 334 347 801 1 013 896 720 818
Skulder och eget kapital 9 313 3 962 4 412 4 342 4 074 4 010 3 634 2 850 2 709 2 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 709 735 540 750 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 417 501 703 691 0 483 309 320 712
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 178 200 222 227 213 594 497 577 720
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
Omsättning 1 279 1 254 1 692 2 458 2 610 2 822 1 940 341 1 732 3 023
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 602 564 522 819 819 941 647 114 559 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 346 312 248 330 338 336 627 464 570 578
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 198 219 557 814 1 172 -499 -1 576 -625 -35
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,74% -28,02% -36,25% 0,04% -12,93% 45,46% 468,91% -79,67% -43,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,84% -5,88% -3,33% 8,27% 17,13% 26,76% -17,47% -60,25% -27,13% -4,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,20% -20,66% -9,38% 14,61% 28,41% 38,02% -32,73% -503,52% -43,83% -4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,85% 100,00% 97,96% 99,65% 99,48% 97,36% 100,00% 99,90%
Rörelsekapital/omsättning 150,66% 107,54% 111,93% 132,30% 134,60% 99,01% 114,54% 429,62% 91,12% 56,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,44% 91,39% 85,95% 88,03% 86,09% 74,74% 67,15% 63,67% 66,99% 65,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 064,89% 648,87% 495,94% 1 073,65% 1 031,12% 439,33% 311,15% 254,13% 297,36% 295,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...