Visa allt om Kaj Johanssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 272 256 263 647 243 977 208 007 183 788 174 778 164 250 162 528 149 160 125 437
Övrig omsättning 6 342 2 393 -1 542 4 491 2 857 1 942 2 202 2 154 4 768 1 976
Rörelseresultat (EBIT) 22 738 24 531 24 155 17 687 7 491 8 703 7 886 5 813 17 166 5 635
Resultat efter finansnetto 21 845 24 126 23 321 16 934 7 295 8 399 7 627 5 590 16 833 5 470
Årets resultat 11 390 12 083 14 987 10 499 3 796 4 038 5 272 2 862 11 973 2 003
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 082 95 273 83 384 82 442 69 716 65 074 61 677 61 289 55 518 41 360
Omsättningstillgångar 90 507 87 273 88 569 60 760 57 738 47 750 52 070 48 279 46 182 46 262
Tillgångar 196 589 182 546 171 953 143 202 127 455 112 824 113 746 109 568 101 700 87 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 812 39 421 27 338 12 351 5 352 5 056 11 018 8 747 10 884 7 050
Obeskattade reserver 64 177 55 208 46 221 42 091 38 796 36 691 34 749 34 080 32 426 24 411
Avsättningar (tkr) 5 827 5 517 6 453 5 785 5 352 5 289 4 980 4 496 3 699 21 852
Långfristiga skulder 34 287 17 480 32 458 32 715 27 712 23 624 22 128 22 170 26 697 16 213
Kortfristiga skulder 66 487 64 920 59 482 50 260 50 243 42 164 40 871 40 076 27 993 18 096
Skulder och eget kapital 196 589 182 546 171 953 143 202 127 455 112 824 113 746 109 568 101 700 87 622
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 343 1 254 1 229 1 264 1 305 1 155 975 1 258 1 274 1 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 57 904 54 416 49 937 48 307 45 187 41 396 38 206 35 289 32 498 27 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 22 473 19 333 19 864 19 362 17 531 15 650 14 537 14 445 12 079 10 263
Utdelning till aktieägare 10 000 15 000 0 0 3 500 3 500 10 000 3 000 3 000 3 000
Omsättning 278 598 266 040 242 435 212 498 186 645 176 720 166 452 164 682 153 928 127 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 125 118 114 106 107 99 96 101 101 76
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 178 2 234 2 140 1 962 1 718 1 765 1 711 1 609 1 477 1 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 681 658 650 681 633 620 591 524 473 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 721 47 584 45 000 37 237 24 588 25 212 24 032 19 802 31 881 16 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,27% 8,06% 17,29% 13,18% 5,16% 6,41% 1,06% 8,96% 18,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,61% 13,66% 14,07% 12,37% 6,08% 7,77% 6,96% 5,37% 17,01% 6,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,38% 9,46% 9,92% 8,52% 4,22% 5,02% 4,82% 3,62% 11,60% 4,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 52,23% 55,28% 56,25% 54,26% 49,96% 53,56% 51,15% 51,98% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,82% 8,48% 11,92% 5,05% 4,08% 3,20% 6,82% 5,05% 12,19% 22,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,59% 45,18% 36,86% 31,55% 27,94% 29,85% 33,52% 32,24% 35,57% 29,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,32% 124,50% 137,64% 110,86% 104,98% 103,95% 118,45% 110,17% 155,58% 244,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!