Visa allt om Kraftkonsult i Skandinavien AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 64 813 88 959 79 205 62 035 32 958 29 384 21 582 10 583 10 308 9 434
Övrig omsättning 60 292 386 283 203 217 154 124 101 35
Rörelseresultat (EBIT) -587 2 189 3 755 2 482 1 665 1 987 1 344 -727 1 140 1 364
Resultat efter finansnetto -620 3 666 3 981 2 484 1 612 1 916 1 248 -832 1 085 1 317
Årets resultat -79 2 457 2 254 1 670 1 115 1 490 1 093 -582 614 1 010
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 186 3 343 2 895 3 682 2 500 2 242 2 296 2 037 2 302 1 677
Omsättningstillgångar 5 628 24 543 23 867 12 424 9 937 7 775 6 169 2 423 3 288 2 910
Tillgångar 18 814 27 886 26 762 16 106 12 437 10 017 8 465 4 460 5 590 4 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 160 6 839 5 822 4 588 3 418 2 923 1 877 784 1 786 1 772
Obeskattade reserver 1 445 1 986 1 486 490 0 0 0 0 250 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 312 1 112 1 260 1 256 1 304
Kortfristiga skulder 10 897 17 749 18 142 9 716 7 707 5 782 5 476 2 416 2 299 1 512
Skulder och eget kapital 18 814 27 886 26 762 16 106 12 437 10 017 8 465 4 460 5 590 4 587
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 984 19 457 20 477 15 637 13 113 10 423 8 839 5 306 3 965 3 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 082 7 858 8 643 6 435 4 999 3 970 3 419 1 944 1 408 1 100
Utdelning till aktieägare 0 1 600 1 440 700 0 620 520 0 420 0
Omsättning 64 873 89 251 79 591 62 318 33 161 29 601 21 736 10 707 10 409 9 469
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 39 39 39 32 24 22 16 12 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 543 2 281 2 031 1 591 1 030 1 224 981 661 859 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 750 801 608 603 640 588 481 493 610
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 2 533 3 966 2 646 1 821 2 227 1 549 -523 1 287 1 452
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,14% 12,31% 27,68% 88,22% 12,16% 36,15% 103,93% 2,67% 9,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,01% 13,23% 15,10% 15,79% 13,39% 19,84% 15,89% -16,30% 20,39% 29,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,87% 4,15% 5,10% 4,10% 5,05% 6,76% 6,23% -6,87% 11,06% 14,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,49% 45,34% 54,27% 53,51% 81,94% 78,13% 83,58% 99,99% 95,62% 99,76%
Rörelsekapital/omsättning -8,13% 7,64% 7,23% 4,37% 6,77% 6,78% 3,21% 0,07% 9,59% 14,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,42% 30,08% 26,09% 30,86% 27,48% 29,18% 22,17% 17,58% 35,25% 38,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,65% 138,28% 131,56% 127,87% 128,93% 134,47% 112,66% 100,29% 143,02% 192,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!