Visa allt om Tandläkare Mats Lundqvist Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Mats Lundqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 752 551 736 634 743 786 943 1 535 1 238 1 562
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 255 66 192 36 127 -13 88 407 453 521
Resultat efter finansnetto 251 63 213 106 68 20 114 394 413 521
Årets resultat 165 94 194 136 4 25 55 202 211 336
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 341 341 341 1 002 1 057 546 519 542 341
Omsättningstillgångar 1 194 1 052 1 115 1 076 327 297 687 862 610 794
Tillgångar 1 535 1 393 1 456 1 417 1 329 1 355 1 233 1 381 1 152 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 121 1 056 1 062 948 812 808 783 729 577 569
Obeskattade reserver 257 219 277 307 368 333 333 300 200 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 0 0 0 191
Kortfristiga skulder 157 119 117 162 149 146 117 352 375 276
Skulder och eget kapital 1 535 1 393 1 456 1 417 1 329 1 355 1 233 1 381 1 152 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 277 195 159 24 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 120 120 120 120 120 0 75 63 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 15 12 12 12 12 28 47 88 91 149
Utdelning till aktieägare 100 100 100 80 0 0 0 0 0 0
Omsättning 752 551 736 634 743 786 943 1 535 1 238 1 562
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 752 551 736 634 743 786 472 768 1 238 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 140 137 139 139 132 306 161 165 159 138
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 255 66 192 36 127 -13 88 407 453 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,48% -25,14% 16,09% -14,67% -5,47% -16,65% -38,57% 23,99% -20,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,61% 4,81% 14,63% 7,69% 9,63% 2,07% 9,57% 30,49% 40,28% 45,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,91% 12,16% 28,94% 17,19% 17,23% 3,56% 12,51% 27,43% 37,48% 33,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,25% 76,23% 80,03% 65,93% 62,31% 65,52% 73,59% 62,41% 66,16% 66,52%
Rörelsekapital/omsättning 137,90% 169,33% 135,60% 144,16% 23,96% 19,21% 60,45% 33,22% 18,98% 33,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,09% 88,07% 87,78% 82,87% 81,51% 77,74% 83,41% 68,43% 62,59% 56,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 760,51% 884,03% 952,99% 664,20% 219,46% 203,42% 587,18% 244,89% 162,67% 287,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...