Visa allt om Westboms Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Westboms Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 233 721 809 1 038 1 139 1 036 1 100 1 306 1 318 1 249
Övrig omsättning 1 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 410 8 176 57 -4 55 219 194 -5
Resultat efter finansnetto -6 400 -10 139 8 -56 6 192 153 -50
Årets resultat 0 312 0 83 8 -10 5 115 100 -2
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 755 809 864 854 942 1 042 1 143 1 244 1 168 1 205
Omsättningstillgångar 298 639 323 421 332 472 418 482 361 314
Tillgångar 1 053 1 448 1 186 1 275 1 274 1 515 1 561 1 726 1 529 1 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 1 028 716 716 633 625 635 630 558 458
Obeskattade reserver 16 22 22 32 0 0 45 47 14 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 23 283 380 500 703 707 756 734 754
Kortfristiga skulder 82 376 165 148 142 187 173 294 222 307
Skulder och eget kapital 1 053 1 448 1 186 1 275 1 274 1 515 1 561 1 726 1 529 1 519
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 120 132 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 337 322 431 415 401 272 271 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 7 118 118 152 134 131 135 202 235
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 43 0
Omsättning 234 722 809 1 038 1 139 1 036 1 100 1 306 1 318 1 249
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 233 721 405 519 570 518 550 653 659 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 7 230 229 289 280 271 264 303 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 464 91 264 158 97 156 293 264 52
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,68% -10,88% -22,06% -8,87% 9,94% -5,82% -15,77% -0,91% 5,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,47% 28,31% 0,67% 13,88% 4,55% -0,13% 3,52% 12,69% 12,75% -0,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,15% 56,87% 0,99% 17,05% 5,09% -0,19% 5,00% 16,77% 14,80% -0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,84% 91,96% 91,22% 87,48% 84,28% 84,07% 85,45% 86,22% 82,09% 84,63%
Rörelsekapital/omsättning 92,70% 36,48% 19,53% 26,30% 16,68% 27,51% 22,27% 14,40% 10,55% 0,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,31% 72,18% 61,82% 58,11% 49,69% 41,25% 42,80% 38,51% 37,15% 30,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 363,41% 169,95% 195,76% 284,46% 233,80% 252,41% 241,62% 163,95% 162,61% 102,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...