Visa allt om Meraxil Bygg och Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Meraxil Bygg och Fastighets Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 224 325 146 768
Övrig omsättning 2 661 1 681
Rörelseresultat (EBIT) 13 640 -11 653
Resultat efter finansnetto 18 483 176 611
Årets resultat 15 216 173 673
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 305 300 245 875
Omsättningstillgångar 91 251 105 878
Tillgångar 396 551 351 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 964 189 621
Minoritetsintressen 0 23 566
Avsättningar (tkr) 7 465 4 460
Långfristiga skulder 140 201 53 261
Kortfristiga skulder 91 921 80 845
Skulder och eget kapital 396 551 351 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 1 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 55 802 33 816
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 22 857 17 462
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 226 986 148 449
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 137 125
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 637 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 097 -3 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,48% 54,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,99% 130,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,30% 17,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,58% 53,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,27% 130,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 440 240 0 0 200 1 407 4 279 3 844 3 611 2 819
Övrig omsättning - - - - 147 214 3 454 30 54 16 309
Rörelseresultat (EBIT) -3 273 -6 499 -1 102 -1 395 210 -720 -840 -574 -181 10 576
Resultat efter finansnetto -553 105 751 -1 134 584 4 180 -741 -1 224 -1 008 -1 325 9 349
Årets resultat 47 105 751 106 584 4 180 -572 -212 399 -159 6 390
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 675 24 536 4 072 1 000 0 0 286 21 624 27 079 31 345
Omsättningstillgångar 954 93 436 1 994 5 537 4 819 1 075 729 1 843 2 537 2 818
Tillgångar 114 629 117 973 6 065 6 537 4 819 1 075 1 015 23 468 29 616 34 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 066 106 019 268 4 362 4 278 98 95 1 718 4 667 8 826
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 033 834 2 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 280 0 1 730 1 000 0 0 0 18 612 19 340 17 497
Kortfristiga skulder 14 284 11 954 4 068 1 175 540 976 919 2 106 4 775 5 840
Skulder och eget kapital 114 629 117 973 6 065 6 537 4 819 1 075 1 015 23 468 29 616 34 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 540 500 500 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 600 600 0 0 120 480 240 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 373 373 0 204 690 749 699 561
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 200 500 0 0 0 0 4 000
Omsättning 1 440 240 0 0 347 1 621 7 733 3 874 3 665 19 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 1 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 704 2 140 1 922 1 806 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 973 973 - 102 675 865 720 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 273 -6 349 -1 102 -1 395 210 -720 -840 9 452 11 590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 500,00% - - -100,00% -85,79% -67,12% 11,32% 6,45% 28,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,31% 92,51% - - 87,38% -66,98% -82,76% -0,89% -0,11% 31,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 104,65% 45 475,83% - - 2 105,50% -51,17% -19,63% -5,46% -0,91% 376,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - 100,00% -27,65% -42,65% 12,90% 1,80% -31,78%
Rörelsekapital/omsättning -925,69% 33 950,83% - - 2 139,50% 7,04% -4,44% -6,84% -61,98% -107,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,91% 89,87% 4,42% 66,73% 88,77% 9,12% 9,36% 10,56% 17,79% 30,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,68% 781,63% 49,02% 471,23% 892,41% 110,14% 79,33% 87,51% 53,13% 48,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...