Visa allt om Sättraby Verkstads Aktiebolag
Visa allt om Sättraby Verkstads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 404 10 560 9 260 8 832 8 175 8 316 7 296 5 236 7 912 7 879
Övrig omsättning 21 290 42 133 42 - - 20 109 -
Rörelseresultat (EBIT) 260 133 214 247 -107 52 133 -559 197 -11
Resultat efter finansnetto 246 118 192 229 -129 38 109 -578 156 -62
Årets resultat 191 89 148 229 -51 38 109 -378 48 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 391 1 449 1 371 1 347 1 426 1 229 1 400 1 581 1 750 1 997
Omsättningstillgångar 2 302 2 213 2 144 1 841 1 846 1 906 1 707 1 418 2 027 2 072
Tillgångar 3 693 3 662 3 515 3 188 3 272 3 135 3 107 2 999 3 778 4 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 965 1 774 1 810 1 661 1 433 1 884 1 846 1 737 2 115 2 067
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 78 78 78 278 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 0 125 182 263 47 167 309 452 595
Kortfristiga skulder 1 663 1 888 1 580 1 345 1 577 1 127 1 017 874 933 1 220
Skulder och eget kapital 3 693 3 662 3 515 3 188 3 272 3 135 3 107 2 999 3 778 4 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 455 549 564 566 500 483 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 526 2 501 1 978 1 769 1 486 1 364 1 305 1 484 1 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 982 919 932 794 779 705 703 820 841
Utdelning till aktieägare 400 0 125 0 0 400 0 0 0 0
Omsättning 11 425 10 850 9 302 8 965 8 217 8 316 7 296 5 256 8 021 7 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 629 1 509 1 323 1 262 1 168 1 188 1 042 748 1 130 1 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 508 497 486 449 406 379 364 426 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 366 285 404 428 71 223 313 -311 444 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,99% 14,04% 4,85% 8,04% -1,70% 13,98% 39,34% -33,82% 0,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,07% 3,63% 6,09% 7,81% -3,27% 1,69% 4,28% -18,61% 5,43% -0,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,29% 1,26% 2,31% 2,82% -1,31% 0,64% 1,82% -10,66% 2,59% -0,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,23% 50,18% 59,32% 59,96% 54,23% 52,77% 53,88% 52,22% 55,37% 51,59%
Rörelsekapital/omsättning 5,60% 3,08% 6,09% 5,62% 3,29% 9,37% 9,46% 10,39% 13,83% 10,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,21% 48,44% 51,49% 52,10% 43,80% 61,93% 61,26% 59,84% 61,28% 54,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,69% 56,41% 72,53% 65,06% 54,34% 103,55% 89,38% 68,08% 153,48% 114,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...