Visa allt om EWAB Engineering Aktiebolag
Visa allt om EWAB Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 118 277 122 149 106 202 106 929 133 175 110 830 41 887 42 670 87 059 77 557
Övrig omsättning 11 154 5 438 4 604 10 257 8 437 4 908 2 739 839 5 011 3 283
Rörelseresultat (EBIT) 23 528 16 558 3 335 -7 348 4 212 3 492 -11 812 -10 999 4 610 974
Resultat efter finansnetto 22 759 15 573 1 695 -8 373 3 049 2 717 -12 057 -11 159 4 046 198
Årets resultat 15 087 12 103 1 292 -6 028 1 386 1 596 -8 903 -8 338 2 900 -2 799
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 021 31 999 39 400 27 220 21 889 20 368 21 809 17 910 15 477 18 159
Omsättningstillgångar 67 855 60 900 49 912 48 455 64 941 51 229 33 721 38 359 61 171 58 200
Tillgångar 98 876 92 899 89 311 75 675 86 829 71 597 55 530 56 269 76 648 76 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 203 46 116 34 013 32 620 38 648 37 263 35 893 44 796 53 134 51 234
Obeskattade reserver 3 400 0 0 0 698 698 185 189 111 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 637 26 506 36 845 15 054 2 665 2 275 2 400 3 410 9 846 5 410
Kortfristiga skulder 13 636 20 278 18 453 28 001 44 818 31 362 17 052 7 874 13 556 19 539
Skulder och eget kapital 98 876 92 899 89 311 75 675 86 829 71 597 55 530 56 269 76 648 76 360
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 100 501 494 - 0 - 1 969 1 381 1 396 967
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 21 169 21 099 21 207 22 970 22 831 16 721 11 818 12 121 14 652 13 331
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 9 849 9 132 8 727 9 092 9 817 7 558 6 781 6 777 6 859 6 730
Utdelning till aktieägare 4 776 0 0 0 0 0 0 0 65 1 000
Omsättning 129 431 127 587 110 806 117 186 141 612 115 738 44 626 43 509 92 070 80 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 59 60 63 68 49 - 42 48 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 039 2 070 1 770 1 697 1 958 2 262 - 1 016 1 814 1 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 560 548 539 509 597 - 528 503 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 692 20 974 7 099 -4 785 6 448 5 426 -10 058 -9 305 6 280 2 602
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,17% 15,02% -0,68% -19,71% 20,16% 164,59% -1,84% -50,99% 12,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,80% 17,84% 3,74% -9,71% 4,86% 4,88% -21,27% -19,54% 6,08% 1,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,90% 13,57% 3,14% -6,87% 3,17% 3,15% -28,19% -25,77% 5,35% 1,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,58% 52,24% 53,48% 40,01% 42,04% 50,31% 44,00% 56,26% 45,87% 41,90%
Rörelsekapital/omsättning 45,84% 33,26% 29,62% 19,13% 15,11% 17,93% 39,80% 71,44% 54,69% 49,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,58% 49,64% 38,08% 43,11% 45,10% 52,76% 64,88% 79,86% 69,43% 67,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,85% 58,90% 120,96% 67,10% 74,30% 122,79% 127,78% 371,37% 356,60% 251,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...