Visa allt om S-bolagen Aktiebolag
Visa allt om S-bolagen Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 451 670 431 877 419 414 377 356 381 116 502 920 95 673 93 108 95 159 92 566
Övrig omsättning - - - - - - 873 395 1 285 289 2 381 664 1 606 219
Rörelseresultat (EBIT) 45 661 37 656 29 655 34 967 39 616 44 193 19 567 36 908 31 738 54 818
Resultat efter finansnetto 71 686 77 271 34 049 41 583 47 333 52 332 27 265 44 272 46 909 56 851
Årets resultat 68 128 73 087 31 170 38 750 40 344 39 602 21 763 36 589 42 895 48 089
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 188 482 149 635 123 458 93 002 78 387 77 651 89 085 84 987 44 991 43 524
Omsättningstillgångar 502 465 516 093 486 624 478 565 469 906 459 154 789 366 673 390 1 089 829 1 400 028
Tillgångar 690 947 665 728 610 082 571 567 548 293 536 805 878 451 758 377 1 134 820 1 443 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 002 487 607 424 186 400 810 372 884 342 536 324 610 307 076 275 487 248 593
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 9 234 0 0 0 0 11 672 11 991
Långfristiga skulder 77 334 78 369 82 488 73 655 24 568 24 622 23 008 25 351 12 526 12 729
Kortfristiga skulder 179 611 99 752 103 408 87 868 150 841 169 647 530 833 425 950 835 135 1 170 239
Skulder och eget kapital 690 947 665 728 610 082 571 567 548 293 536 805 878 451 758 377 1 134 820 1 443 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 487 1 513 1 512 1 476 1 390 1 482 1 260 1 657 1 930 1 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 657 26 212 24 330 20 761 17 707 16 099 20 853 18 224 15 011 14 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 542 11 475 10 518 8 976 7 986 8 257 10 049 8 888 7 777 8 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 451 670 431 877 419 414 377 356 381 116 502 920 969 068 1 378 397 2 476 823 1 698 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 79 72 65 60 53 59 57 52 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 576 5 467 5 825 5 805 6 352 9 489 1 622 1 633 1 830 1 780
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 523 540 515 484 525 569 543 524 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 335 39 556 32 720 36 861 42 024 46 917 21 482 40 319 35 098 58 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,58% 2,97% 11,15% -0,99% -24,22% 425,67% 2,75% -2,16% 2,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,04% 12,13% 6,13% 7,79% 9,02% 9,98% 3,24% 6,03% 4,25% 4,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,89% 18,70% 8,92% 11,80% 12,97% 10,65% 29,77% 49,13% 50,70% 63,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,99% 22,51% 20,70% 25,37% 24,71% 19,85% -822,45% -1 275,74% 67,25% -1 614,86%
Rörelsekapital/omsättning 71,48% 96,40% 91,37% 103,54% 83,72% 57,57% 270,23% 265,76% 267,65% 248,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,81% 73,24% 69,53% 70,12% 68,01% 63,81% 36,95% 40,49% 24,28% 17,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,13% 191,21% 184,00% 229,58% 135,05% 123,38% 35,01% 48,54% 27,25% 15,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 128 110 115 104 91 558 63 289 26 795 77 931 6 362 6 076 6 756 6 962
Övrig omsättning - - - - - - 67 903 28 120 33 436 68 528
Rörelseresultat (EBIT) 17 890 8 695 6 246 7 205 5 264 12 065 5 112 3 441 -4 748 14 995
Resultat efter finansnetto 72 613 67 923 35 806 24 042 18 052 11 262 25 724 37 753 22 010 44 006
Årets resultat 68 761 72 725 36 192 17 647 27 615 30 551 40 164 32 256 26 280 44 112
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 205 598 138 157 113 213 88 098 80 325 78 485 76 549 59 586 56 426 56 567
Omsättningstillgångar 426 730 435 932 364 903 369 423 343 715 319 054 237 312 239 707 267 582 224 951
Tillgångar 632 328 574 089 478 116 457 521 424 040 397 539 313 861 299 293 324 008 281 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 734 322 945 260 220 234 028 231 382 213 767 218 216 183 052 155 796 145 516
Obeskattade reserver 35 496 35 160 30 289 29 424 36 078 37 255 30 149 34 205 35 231 34 473
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 68 398 68 870 71 883 72 278 11 668 11 598 11 356 11 255 11 138 11 338
Kortfristiga skulder 256 700 147 114 115 724 121 791 144 912 134 919 54 140 70 781 121 843 90 191
Skulder och eget kapital 632 328 574 089 478 116 457 521 424 040 397 539 313 861 299 293 324 008 281 518
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 487 1 056 1 056 1 038 1 390 1 071 840 1 237 1 510 1 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 133 1 188 1 303 1 443 830 1 385 1 960 1 944 1 590 1 960
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 172 1 260 1 286 1 274 1 252 1 888 2 262 1 697 1 746 2 101
Utdelning till aktieägare 20 000 20 000 0 10 000 15 000 10 000 5 000 5 000 5 000 3 000
Omsättning 128 110 115 104 91 558 63 289 26 795 77 931 74 265 34 196 40 192 75 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 32 028 28 776 22 890 15 822 6 699 19 483 1 272 1 215 1 351 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 841 894 925 947 904 1 166 1 075 1 018 1 063 829
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 133 8 940 6 501 7 501 5 568 12 302 5 328 3 650 -4 549 15 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,30% 25,72% 44,67% 136,20% -65,62% 1 124,94% 4,71% -10,07% -2,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,63% 12,95% 8,73% 6,96% 5,50% 3,73% 9,02% 14,12% 8,27% 17,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,35% 64,58% 45,58% 50,28% 86,98% 19,05% 444,88% 695,33% 396,68% 719,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 13,83% 16,57% 26,05% 47,04% 26,14% -849,65% -265,01% 100,00% -637,65%
Rörelsekapital/omsättning 132,72% 250,92% 272,15% 391,27% 741,94% 236,28% 2 879,16% 2 780,22% 2 157,18% 1 935,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,35% 61,03% 59,37% 55,89% 60,84% 60,68% 76,61% 69,39% 55,91% 60,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,74% 116,32% 121,73% 132,56% 109,37% 125,92% 213,62% 227,82% 177,73% 179,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...