Visa allt om HUMA Hulthéns Maskinfabrik AB
Visa allt om HUMA Hulthéns Maskinfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 19 108 19 713 22 605 25 554 31 305 28 908 21 828 26 299 30 850 24 093
Övrig omsättning 37 - - 1 7 25 5 - 9 46
Rörelseresultat (EBIT) 810 804 1 213 1 187 3 217 3 345 950 2 535 4 441 1 848
Resultat efter finansnetto 1 001 4 457 1 831 1 552 3 384 3 452 1 080 2 878 4 427 2 513
Årets resultat 1 622 2 801 1 470 1 413 2 104 2 060 774 1 841 3 218 2 094
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 964 14 014 8 003 8 562 9 683 8 663 8 891 9 795 10 003 10 335
Omsättningstillgångar 7 793 20 070 23 676 22 142 21 771 21 995 17 390 17 166 17 461 14 474
Tillgångar 22 757 34 084 31 679 30 703 31 454 30 658 26 280 26 961 27 464 24 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 946 21 824 19 823 18 553 18 140 17 836 16 076 16 302 16 461 14 743
Obeskattade reserver 7 116 8 243 7 555 7 654 8 047 7 729 7 242 7 294 6 999 7 206
Avsättningar (tkr) 2 231 2 081 1 415 1 228 1 056 659 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 509 334 211 50
Kortfristiga skulder 2 463 1 937 2 886 3 268 4 210 4 434 2 453 3 030 3 792 2 809
Skulder och eget kapital 22 757 34 084 31 679 30 703 31 454 30 658 26 280 26 961 27 464 24 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 767 704 789 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 710 3 666 4 431 5 032 5 163 4 652 2 935 4 003 4 024 3 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 697 2 259 2 146 2 418 2 620 1 915 1 674 2 109 2 010 1 511
Utdelning till aktieägare 700 2 500 800 200 1 000 1 800 300 1 000 2 000 1 500
Omsättning 19 145 19 713 22 605 25 555 31 312 28 933 21 833 26 299 30 859 24 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 12 14 14 13 11 14 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 911 1 971 1 884 1 825 2 236 2 224 1 984 1 879 2 057 1 853
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 594 552 534 558 508 492 488 457 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 008 1 908 2 308 2 485 4 422 4 536 2 405 4 186 6 210 3 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,07% -12,79% -11,54% -18,37% 8,29% 32,44% -17,00% -14,75% 28,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,40% 13,08% 5,80% 5,07% 11,18% 12,11% 4,20% 11,00% 16,75% 11,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,24% 22,61% 8,13% 6,09% 11,23% 12,84% 5,06% 11,27% 14,91% 11,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,37% 55,23% 52,49% 51,67% 50,97% 49,42% 51,95% 54,26% 53,10% 52,41%
Rörelsekapital/omsättning 27,89% 91,98% 91,97% 73,86% 56,10% 60,75% 68,43% 53,75% 44,31% 48,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,49% 82,89% 81,18% 78,80% 76,53% 76,76% 81,48% 79,94% 78,29% 80,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,24% 937,84% 735,24% 601,41% 453,40% 419,69% 600,82% 481,68% 390,40% 437,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...