Visa allt om Modul-System HH AB
Visa allt om Modul-System HH AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 212 712 177 347 128 485 105 918 125 441 142 288 109 131 94 446 175 851 180 425
Övrig omsättning 238 1 240 1 175 6 378 - - - 123 - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 415 16 048 1 265 -7 138 -518 3 507 -16 022 -9 401 27 152 27 962
Resultat efter finansnetto 27 143 15 415 423 -8 717 -4 341 300 -17 902 -9 886 25 554 27 706
Årets resultat 15 080 9 386 -343 -7 742 -3 290 348 -12 491 -7 500 16 916 19 615
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 534 104 835 110 836 104 056 110 635 109 552 116 063 82 283 69 082 67 482
Omsättningstillgångar 58 954 46 213 36 378 58 778 42 358 41 486 63 983 72 724 81 617 47 962
Tillgångar 168 488 151 048 147 214 162 834 152 993 151 038 180 046 155 007 150 699 115 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 441 64 361 54 975 55 323 55 736 56 201 56 111 56 478 57 938 63 645
Obeskattade reserver 16 926 9 275 6 034 5 690 4 599 4 646 5 367 6 582 6 814 6 866
Avsättningar (tkr) 13 248 12 883 12 575 12 068 11 680 11 380 10 192 9 736 9 177 8 343
Långfristiga skulder 22 598 33 508 45 860 68 168 59 962 59 338 86 007 66 177 50 353 5 080
Kortfristiga skulder 36 275 31 021 27 770 21 585 21 016 19 473 22 369 16 034 26 417 31 510
Skulder och eget kapital 168 488 151 048 147 214 162 834 152 993 151 038 180 046 155 007 150 699 115 444
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 196 2 500 1 380 1 350 1 320 1 552 1 200 1 200 1 425 1 071
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 37 812 33 973 29 842 28 579 26 512 30 581 27 066 26 875 34 435 33 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 14 567 15 068 12 942 12 313 11 730 12 433 11 788 12 465 14 671 15 099
Utdelning till aktieägare 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 212 950 178 587 129 660 112 296 125 441 142 288 109 131 94 569 175 851 180 425
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 83 76 73 72 75 74 67 84 114 112
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 563 2 334 1 760 1 471 1 673 1 923 1 629 1 124 1 543 1 611
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 678 605 587 527 602 598 483 443 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 597 23 534 8 143 -1 584 5 880 9 378 -9 971 -4 073 31 923 32 256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,94% 38,03% 21,31% -15,56% -11,84% 30,38% 15,55% -46,29% -2,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,31% 10,63% 0,90% -4,38% -0,32% 2,38% -8,83% -5,96% 18,17% 24,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,92% 9,05% 1,03% -6,73% -0,39% 2,52% -14,58% -9,78% 15,57% 15,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,83% 38,95% 37,12% 28,60% 36,23% 41,24% 28,10% 35,62% 49,55% 47,12%
Rörelsekapital/omsättning 10,66% 8,57% 6,70% 35,11% 17,01% 15,47% 38,13% 60,02% 31,39% 9,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,99% 47,40% 40,54% 36,70% 38,65% 39,48% 33,36% 39,57% 41,70% 59,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,62% 70,18% 64,95% 194,94% 125,95% 108,29% 180,62% 370,00% 249,93% 112,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...