Visa allt om UC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 581 632 534 000 499 523 472 321 428 161 435 018 413 596 381 903 403 683 393 286
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 938 23 230 58 072 64 373 33 220 38 217 24 903 -9 213 6 260 37 716
Resultat efter finansnetto 23 550 34 282 72 248 65 421 47 350 55 446 34 470 -8 506 6 758 50 443
Årets resultat 29 871 34 240 47 293 49 757 38 503 56 401 45 374 4 643 20 834 39 877
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 129 71 744 100 495 96 470 72 362 71 570 43 026 29 832 32 296 31 409
Omsättningstillgångar 236 895 201 264 149 226 148 745 133 497 133 245 146 009 124 910 138 972 162 732
Tillgångar 309 024 273 008 249 721 245 215 205 859 204 815 189 036 154 742 171 269 194 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 634 183 761 169 135 161 843 142 086 133 583 97 182 51 809 47 166 50 832
Obeskattade reserver 0 0 7 718 6 266 5 390 4 211 16 916 41 676 57 409 79 912
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 390 89 247 72 868 77 107 58 383 67 022 74 938 61 258 66 694 63 396
Skulder och eget kapital 309 024 273 008 249 721 245 215 205 859 204 815 189 036 154 742 171 269 194 141
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 398 2 861 2 663 2 682 2 454 2 583 2 556 1 910 1 991 2 105
Varav tantiem till styrelse & VD 734 520 450 612 - 550 500 0 150 300
Löner till övriga anställda 117 249 95 087 90 821 92 851 93 231 111 376 113 086 99 506 101 562 99 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 3 284 - 4 105 8 140 807 647 2 584
Sociala kostnader 68 567 55 778 57 141 59 540 62 112 66 934 62 319 58 087 57 352 53 263
Utdelning till aktieägare 130 000 10 000 20 000 40 000 30 000 30 000 20 000 0 0 24 500
Omsättning 581 632 534 000 499 523 472 321 428 161 435 018 413 596 381 903 403 683 393 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 172 176 167 169 195 219 212 200 206 205
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 382 3 034 2 991 2 795 2 196 1 986 1 951 1 910 1 960 1 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 144 954 961 977 861 862 874 827 807 784
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 449 26 179 61 513 67 582 36 362 41 053 27 153 -7 467 8 617 40 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,92% 6,90% 5,76% 10,31% -1,58% 5,18% 8,30% -5,40% 2,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,77% 12,59% 29,06% 26,74% 23,03% 27,14% 18,30% -5,44% 3,96% 25,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,13% 6,44% 14,53% 13,88% 11,07% 12,78% 8,37% -2,20% 1,68% 12,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,61% 20,98% 15,29% 15,17% 17,54% 15,22% 17,18% 16,67% 17,90% 25,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,90% 67,31% 70,14% 67,99% 71,06% 66,82% 58,00% 53,33% 52,24% 56,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,78% 225,51% 204,79% 192,91% 228,66% 198,81% 194,84% 203,91% 208,37% 256,69%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...