Visa allt om UC AB
Visa allt om UC AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 716 572 676 776 641 721 587 347 539 009 489 297 448 496 435 244 421 635 407 781
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 163 77 072 84 958 63 438 59 241 40 530 2 397 10 678 41 943 24 086
Resultat efter finansnetto 45 501 76 814 84 947 63 487 59 831 41 661 3 141 11 155 42 062 26 852
Årets resultat 34 090 57 407 63 458 47 979 42 582 29 523 144 6 466 28 836 6 046
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 272 28 085 29 685 37 577 45 009 21 283 11 191 12 462 12 536 16 083
Omsättningstillgångar 295 509 249 378 244 485 211 941 183 842 190 046 161 077 162 548 183 506 155 813
Tillgångar 310 781 277 464 274 170 249 517 228 851 211 328 172 268 175 010 196 042 171 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 757 137 667 157 463 153 896 141 091 118 509 88 986 88 843 106 877 78 091
Minoritetsintressen 0 0 0 6 237 4 100 1 668 933 0 637 1 307
Avsättningar (tkr) 65 0 1 378 1 186 926 3 722 10 961 15 099 21 017 21 127
Långfristiga skulder 4 241 3 689 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 718 136 108 115 328 88 199 82 733 87 429 71 388 71 069 67 511 71 371
Skulder och eget kapital 310 781 277 464 274 170 249 517 228 851 211 328 172 268 175 010 196 042 171 896
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 373 6 453 6 434 5 855 5 390 3 863 3 302 3 086 3 153 2 936
Varav tantiem till styrelse & VD 825 939 1 035 - 814 727 347 237 386 394
Löner till övriga anställda 161 134 151 011 146 650 137 510 136 389 131 271 115 839 114 079 110 642 111 331
Varav resultatlön till övriga anställda - - 3 925 - 4 197 8 140 - 647 2 584 3 171
Sociala kostnader 83 585 85 241 84 144 79 630 77 087 69 612 64 696 61 814 57 204 57 996
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 716 572 676 776 641 721 587 347 539 009 489 297 448 496 435 244 421 635 407 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 321 301 284 296 283 247 231 232 231 228
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 232 2 248 2 260 1 984 1 905 1 981 1 942 1 876 1 825 1 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 845 854 885 807 809 863 826 799 771 841
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 784 88 270 95 096 75 298 70 692 46 237 9 678 16 930 47 521 27 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,88% 5,46% 9,26% 8,97% 10,16% 9,10% 3,04% 3,23% 3,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,68% 27,82% 31,07% 25,48% 26,21% 19,79% 1,91% 6,42% 21,54% 15,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,37% 11,41% 13,28% 10,83% 11,13% 8,55% 0,73% 2,58% 10,01% 6,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,65% 16,74% 20,13% 21,07% 18,76% 20,97% 20,00% 21,02% 27,51% 20,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,83% 49,62% 57,43% 61,68% 61,65% 56,08% 51,66% 50,76% 54,52% 45,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,00% 183,22% 211,99% 240,30% 222,21% 217,37% 225,64% 228,72% 271,82% 218,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 534 000 499 523 472 321 428 161 435 018 413 596 381 903 403 683 393 286 357 362
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 230 58 072 64 373 33 220 38 217 24 903 -9 213 6 260 37 716 6 445
Resultat efter finansnetto 34 282 72 248 65 421 47 350 55 446 34 470 -8 506 6 758 50 443 20 384
Årets resultat 34 240 47 293 49 757 38 503 56 401 45 374 4 643 20 834 39 877 91
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 744 100 495 96 470 72 362 71 570 43 026 29 832 32 296 31 409 23 015
Omsättningstillgångar 201 264 149 226 148 745 133 497 133 245 146 009 124 910 138 972 162 732 133 620
Tillgångar 273 008 249 721 245 215 205 859 204 815 189 036 154 742 171 269 194 141 156 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 761 169 135 161 843 142 086 133 583 97 182 51 809 47 166 50 832 11 005
Obeskattade reserver 0 7 718 6 266 5 390 4 211 16 916 41 676 57 409 79 912 80 331
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 247 72 868 77 107 58 383 67 022 74 938 61 258 66 694 63 396 65 298
Skulder och eget kapital 273 008 249 721 245 215 205 859 204 815 189 036 154 742 171 269 194 141 156 635
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 861 2 663 2 682 2 454 2 583 2 556 1 910 1 991 2 105 2 091
Varav tantiem till styrelse & VD 520 450 612 - 550 500 0 150 300 394
Löner till övriga anställda 95 087 90 821 92 851 93 231 111 376 113 086 99 506 101 562 99 603 98 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - 3 284 - 4 105 8 140 807 647 2 584 3 172
Sociala kostnader 55 778 57 141 59 540 62 112 66 934 62 319 58 087 57 352 53 263 52 823
Utdelning till aktieägare 10 000 20 000 40 000 30 000 30 000 20 000 0 0 24 500 50
Omsättning 534 000 499 523 472 321 428 161 435 018 413 596 381 903 403 683 393 286 357 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 176 167 169 195 219 212 200 206 205 202
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 034 2 991 2 795 2 196 1 986 1 951 1 910 1 960 1 918 1 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 954 961 977 861 862 874 827 807 784 826
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 179 61 513 67 582 36 362 41 053 27 153 -7 467 8 617 40 129 9 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,90% 5,76% 10,31% -1,58% 5,18% 8,30% -5,40% 2,64% 10,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,59% 29,06% 26,74% 23,03% 27,14% 18,30% -5,44% 3,96% 25,98% 13,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,44% 14,53% 13,88% 11,07% 12,78% 8,37% -2,20% 1,68% 12,83% 5,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,98% 15,29% 15,17% 17,54% 15,22% 17,18% 16,67% 17,90% 25,26% 19,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,31% 70,14% 67,99% 71,06% 66,82% 58,00% 53,33% 52,24% 56,52% 43,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,51% 204,79% 192,91% 228,66% 198,81% 194,84% 203,91% 208,37% 256,69% 204,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...