Visa allt om Kiviks Musteri AB
Visa allt om Kiviks Musteri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 669 606 668 113 607 867 588 988 496 368 495 445 469 935 369 042 325 570 224 948
Övrig omsättning 7 788 6 590 13 498 5 580 166 1 026 539 357 393 86
Rörelseresultat (EBIT) 681 15 838 13 936 16 455 18 445 20 826 14 869 10 458 8 093 -2 998
Resultat efter finansnetto -2 359 13 490 10 874 13 861 15 106 17 317 12 740 9 607 7 135 -4 537
Årets resultat 59 6 230 728 998 4 461 1 755 4 842 3 469 2 817 -3 024
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 192 832 169 026 173 542 147 346 85 401 87 985 46 998 38 880 33 468 33 434
Omsättningstillgångar 143 861 146 861 152 567 144 463 143 126 142 186 126 776 85 354 79 455 58 270
Tillgångar 336 693 315 887 326 109 291 809 228 527 230 171 173 774 124 234 112 923 91 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 202 14 644 21 813 23 585 22 587 19 569 19 196 16 436 12 967 10 792
Obeskattade reserver 73 897 76 605 71 297 62 337 51 729 42 574 27 920 21 956 17 185 13 804
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 116 739 109 264 134 822 109 290 74 055 83 518 45 114 33 945 30 126 27 705
Kortfristiga skulder 123 855 115 375 98 176 96 596 80 156 84 510 81 544 51 897 52 645 39 404
Skulder och eget kapital 336 693 315 887 326 109 291 809 228 527 230 171 173 774 124 234 112 923 91 705
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 77 059 74 728 69 341 61 381 45 039 44 114 38 441 34 868 30 253 17 023
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 514 32 289 5 658 19 429 19 210 18 633 15 687 13 656 11 838 6 533
Utdelning till aktieägare 0 4 500 18 000 2 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 677 394 674 703 621 365 594 568 496 534 496 471 470 474 369 399 325 963 225 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 209 199 191 152 116 122 103 104 93 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 204 3 357 3 183 3 875 4 279 4 061 4 562 3 548 3 501 4 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 543 523 535 568 528 536 477 460 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 774 30 413 27 254 27 854 27 646 27 816 20 481 15 875 13 182 1 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,22% 9,91% 3,21% 18,66% 0,19% 5,43% 27,34% 13,35% 44,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,44% 5,35% 4,58% 5,93% 8,15% 9,08% 8,57% 8,42% 7,21% -3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,22% 2,53% 2,46% 2,94% 3,75% 4,22% 3,17% 2,84% 2,50% -1,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,91% 38,55% 38,36% 37,20% 38,20% 36,13% 35,81% 36,83% 34,89% 23,78%
Rörelsekapital/omsättning 2,99% 4,71% 8,95% 8,13% 12,69% 11,64% 9,63% 9,07% 8,23% 8,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,71% 23,55% 23,74% 24,74% 27,54% 22,13% 22,89% 26,25% 22,70% 22,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,37% 68,98% 90,83% 91,64% 118,01% 118,06% 109,31% 105,24% 87,64% 80,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...