Visa allt om Aktiebolaget Per Sandbergs Gräv-& Lastmaskiner
Visa allt om Aktiebolaget Per Sandbergs Gräv-& Lastmaskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 703 2 466 2 482 2 123 2 403 2 144 2 583 2 677 2 777 2 823
Övrig omsättning - 679 - 62 180 - - - 150 275
Rörelseresultat (EBIT) 586 832 644 358 855 86 352 224 512 809
Resultat efter finansnetto 586 833 646 360 865 102 352 159 417 815
Årets resultat 1 115 755 441 85 560 110 602 352 207 217
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 775 2 485 1 521 1 731 396 688 985 1 549 3 152 3 427
Omsättningstillgångar 876 1 682 1 527 992 1 670 1 178 1 259 1 022 805 1 024
Tillgångar 3 652 4 168 3 048 2 723 2 066 1 866 2 244 2 572 3 956 4 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 782 2 484 1 729 1 288 1 203 1 042 1 332 930 778 772
Obeskattade reserver 0 844 980 900 650 546 594 1 060 1 380 1 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 171 1 507 2 200
Kortfristiga skulder 869 840 339 535 213 278 318 410 291 229
Skulder och eget kapital 3 652 4 168 3 048 2 723 2 066 1 866 2 244 2 572 3 956 4 450
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 413 - - 385 389 358 336 318 133
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 429 0 413 416 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 207 214 221 235 225 227 217 210 207 192
Utdelning till aktieägare 0 450 0 0 0 400 400 200 200 200
Omsättning 4 703 3 145 2 482 2 185 2 583 2 144 2 583 2 677 2 927 3 098
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 703 2 466 2 482 2 123 2 403 2 144 2 583 2 677 2 777 2 823
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 647 656 651 610 616 575 546 525 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 795 1 264 854 568 1 048 435 916 972 1 287 1 490
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 90,71% -0,64% 16,91% -11,65% 12,08% -17,00% -3,51% -3,60% -1,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,05% 19,99% 21,19% 13,22% 41,97% 5,47% 15,73% 8,75% 13,25% 18,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,46% 33,78% 26,03% 16,96% 36,08% 4,76% 13,67% 8,40% 18,87% 29,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,37% 76,32% 76,07% 83,09% 86,02% 77,24% 79,48% 79,27% 80,41% 79,84%
Rörelsekapital/omsättning 0,15% 34,14% 47,86% 21,53% 60,63% 41,98% 36,43% 22,86% 18,51% 28,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,18% 75,39% 81,80% 73,08% 81,42% 77,41% 78,87% 66,53% 44,78% 37,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,81% 200,24% 450,44% 185,42% 784,04% 423,74% 395,91% 249,27% 276,63% 447,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...