Visa allt om Ingenjörsfirman J. Mared Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman J. Mared Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 84 984 81 083 65 876 25 564 111 159 44 264 45 549 77 760 85 427 73 088
Övrig omsättning 1 885 1 786 1 824 668 869 855 1 613 2 483 4 036 1 358
Rörelseresultat (EBIT) 4 033 -1 578 1 811 -2 572 3 974 1 811 -3 935 602 268 2 356
Resultat efter finansnetto 4 041 -1 573 1 840 -2 506 4 007 1 810 -3 951 904 572 2 476
Årets resultat 2 272 56 981 16 2 182 1 281 -2 971 621 266 1 946
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 459 150 250 351 510 8 392 9 475 9 073 5 923 4 676
Omsättningstillgångar 37 035 41 611 36 229 37 726 69 412 28 959 28 920 26 606 33 646 38 287
Tillgångar 37 494 41 761 36 479 38 077 69 922 37 351 38 394 35 679 39 570 42 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 440 22 167 22 111 21 130 21 764 21 583 20 785 21 756 21 135 21 869
Obeskattade reserver 1 587 496 539 0 968 134 134 134 194 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
Kortfristiga skulder 11 466 19 098 13 829 16 947 47 189 15 635 17 476 11 789 18 241 21 001
Skulder och eget kapital 37 494 41 761 36 479 38 077 69 922 37 351 38 394 35 679 39 570 42 962
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 617 894 686 688 619 541 750 959 1 178 871
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 936 10 736 6 980 6 923 6 957 6 484 7 512 7 898 8 851 7 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 917 5 179 3 315 3 203 3 228 3 107 4 121 3 849 5 324 3 561
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 483 0 0 1 000
Omsättning 86 869 82 869 67 700 26 232 112 028 45 119 47 162 80 243 89 463 74 446
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 19 18 20 22 24 25 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 473 4 268 3 467 1 345 6 176 2 213 2 070 3 240 3 417 3 654
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 396 914 599 606 633 527 538 551 611 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 131 -1 424 1 982 -2 383 4 320 2 408 -3 328 1 250 1 133 2 948
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,81% 23,08% 157,69% -77,00% 151,13% -2,82% -41,42% -8,97% 16,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,79% -3,76% 5,09% -6,58% 5,76% 4,89% -10,23% 2,56% 1,51% 5,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,76% -1,94% 2,82% -9,80% 3,62% 4,13% -8,63% 1,17% 0,70% 3,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,36% 29,90% 28,23% 50,95% 25,91% 42,99% 30,62% 28,23% 25,42% 27,93%
Rörelsekapital/omsättning 30,09% 27,77% 34,00% 81,28% 19,99% 30,10% 25,12% 19,05% 18,03% 23,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,49% 54,01% 61,77% 55,49% 32,15% 58,05% 54,39% 61,25% 53,76% 51,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,11% 174,84% 205,26% 159,32% 131,08% 110,47% 111,90% 139,27% 96,11% 108,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...