Visa allt om Scantec AB
Visa allt om Scantec AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 004 12 420 13 257 15 865 16 609 22 147 26 029 22 311 21 389 19 121
Övrig omsättning 1 382 1 038 1 435 1 650 1 867 1 156 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 329 50 372 496 -3 411 -4 334 1 015 2 710 1 592 257
Resultat efter finansnetto 195 -68 135 202 -3 703 -4 559 784 2 412 1 156 -160
Årets resultat 195 -68 135 202 -3 255 -2 944 367 1 712 350 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 992 16 111 15 409 15 896 17 802 15 125 16 332 16 062 17 041 16 520
Omsättningstillgångar 1 897 1 396 1 256 1 826 4 403 2 617 7 567 6 476 4 243 3 093
Tillgångar 23 889 17 507 16 665 17 722 22 205 17 742 23 899 22 538 21 284 19 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 215 6 020 6 088 5 953 5 751 5 751 7 408 7 384 7 349 7 355
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 156 876 794 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 266 6 712 7 187 7 663 10 626 6 649 7 039 7 428 8 125 8 628
Kortfristiga skulder 5 408 4 775 3 390 4 106 5 828 5 342 8 296 6 851 5 016 3 497
Skulder och eget kapital 23 889 17 507 16 665 17 722 22 205 17 742 23 899 22 538 21 284 19 613
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 690 646 757 697 739 756 731
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 705 4 776 5 108 5 128 7 805 8 512 7 124 5 606 5 559 5 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 871 1 946 2 038 2 477 3 474 3 983 3 489 2 830 2 691 2 885
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 386 13 458 14 692 17 515 18 476 23 303 26 029 22 311 21 389 19 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 16 17 29 31 28 21 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 000 828 829 933 573 714 930 1 062 1 019 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 458 450 500 421 436 420 454 446 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 576 2 122 2 715 2 888 -961 -1 621 3 649 4 901 3 855 2 760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,70% -6,31% -16,44% -4,48% -25,01% -14,91% 16,66% 4,31% 11,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,38% 0,29% 2,24% 2,83% -15,34% -24,30% 4,29% 12,05% 7,76% 1,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,53% 0,41% 2,81% 3,16% -20,51% -19,47% 3,94% 12,17% 7,72% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -27,00% -27,21% -16,10% -14,37% -8,58% -12,30% -2,80% -1,68% -3,61% -2,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,02% 34,39% 36,53% 33,59% 25,90% 32,41% 34,56% 35,63% 37,21% 37,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,08% 29,24% 37,05% 44,47% 75,55% 48,99% 91,21% 94,53% 84,59% 88,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...