Visa allt om Dual Borgstena Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 780 19 516 20 522 20 436 16 222 14 190 13 187 10 954 25 016 28 164
Övrig omsättning 0 0 0 0 63 30 132 692 525 1 656
Rörelseresultat (EBIT) -3 486 -23 327 -21 565 2 720 1 495 1 454 995 -199 13 975 22 618
Resultat efter finansnetto 59 033 56 958 48 578 29 867 9 587 6 751 7 023 -204 39 196 21 095
Årets resultat 58 831 56 412 50 277 31 920 9 120 6 478 6 781 -269 33 408 14 559
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 558 128 121 129 494 129 415 128 992 135 284 140 233 139 374 138 886 131 162
Omsättningstillgångar 5 096 6 126 7 031 3 720 415 637 530 746 241 401
Tillgångar 132 654 134 250 136 525 133 135 129 407 135 923 140 763 140 120 139 127 131 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 367 77 904 101 516 120 991 115 577 121 457 124 979 124 198 124 467 91 060
Obeskattade reserver 0 0 0 3 200 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 3 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 287 56 346 35 009 8 944 7 030 7 666 8 984 9 122 7 860 36 903
Skulder och eget kapital 132 654 134 250 136 525 133 135 129 407 135 923 140 763 140 120 139 127 131 563
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 242 240 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 732 3 862 4 158 3 853 3 897 3 234
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 160 1 653 1 666 1 617 1 443 1 429
Utdelning till aktieägare 55 367 80 025 69 752 0 0 15 000 10 000 6 000 0 0
Omsättning 15 780 19 516 20 522 20 436 16 285 14 220 13 319 11 646 25 541 29 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 7 7 6 9 11 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 973 2 168 2 932 2 919 2 704 1 577 1 199 1 217 2 780 3 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 0 689 639 551 634 620 613
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 486 -23 327 -21 565 2 740 1 504 1 456 995 -194 13 984 22 634
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,14% -4,90% 0,42% 25,98% 14,32% 7,61% 20,39% -56,21% -11,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,50% 42,43% 35,58% 22,43% 7,41% 7,08% 4,99% -0,10% 29,09% 17,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 374,10% 291,85% 236,71% 146,15% 59,10% 67,86% 53,26% -1,25% 161,80% 81,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,11% 78,97% 89,81%
Rörelsekapital/omsättning -292,72% -257,33% -136,33% -25,56% -40,78% -49,53% -64,11% -76,47% -30,46% -129,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,34% 58,03% 74,36% 92,75% 93,41% 93,26% 92,55% 92,42% 93,07% 71,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,94% 10,87% 20,08% 41,59% 5,90% 8,31% 5,90% 8,18% 3,07% 1,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!