Visa allt om Ringens Varv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-11 2020-11 2019-11 2018-11 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 414 3 405 3 335 3 301 5 755 31 984 32 506 28 576 25 642 21 682
Övrig omsättning 0 0 1 84 1 202 513 360 724 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 304 1 170 1 479 1 678 -1 315 1 223 3 956 1 616 1 990 2 078
Resultat efter finansnetto 1 006 830 1 179 1 370 -1 611 848 3 514 1 017 1 583 1 389
Årets resultat 547 440 1 339 931 -31 432 2 360 1 446 1 004 931
Balansräkningar (tkr)
2021-11 2020-11 2019-11 2018-11 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 984 31 265 31 564 31 255 24 969 27 128 29 159 31 565 33 182 23 265
Omsättningstillgångar 7 344 6 506 6 748 5 537 6 863 9 554 8 652 7 093 6 568 7 012
Tillgångar 37 328 37 771 38 311 36 792 31 833 36 682 37 811 38 658 39 749 30 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 795 9 248 8 808 7 469 6 538 9 569 12 137 9 777 8 331 7 327
Obeskattade reserver 1 490 1 260 1 080 1 620 1 446 1 666 1 466 1 086 2 006 2 017
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 928 16 713 16 654 17 571 13 624 15 624 17 671 20 308 18 806 11 944
Kortfristiga skulder 10 115 10 550 11 769 10 132 10 225 9 824 6 537 7 487 10 606 8 989
Skulder och eget kapital 37 328 37 771 38 311 36 792 31 833 36 682 37 811 38 658 39 749 30 277
Löner & utdelning (tkr)
2021-11
2020-11
2019-11
2018-11
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - - 5 085 5 224 5 639 4 175
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 - - 1 828 1 907 2 267 1 609
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0
Omsättning 3 414 3 405 3 336 3 385 5 756 32 186 33 019 28 936 26 366 21 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 2 14 14 17 18 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 878 2 285 2 322 1 681 1 425 1 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 466 537 511 433 446 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 585 2 505 2 808 2 893 1 040 3 818 6 525 4 179 3 924 4 576
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,26% 2,10% 1,03% -42,64% -82,01% -1,61% 13,75% 11,44% 18,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,49% 3,10% 3,86% 4,56% -4,12% 3,35% 10,48% 4,21% 5,04% 6,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,20% 34,36% 44,35% 50,83% -22,81% 3,85% 12,19% 5,69% 7,82% 9,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,64% 99,85% 30,70% 45,32% 54,24% 51,17% 60,71% 68,65%
Rörelsekapital/omsättning -81,17% -118,77% -150,55% -139,20% -58,42% -0,84% 6,51% -1,38% -15,75% -9,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,35% 27,09% 25,19% 23,74% 24,08% 29,63% 35,12% 27,48% 24,90% 29,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,61% 61,67% 57,34% 54,65% 67,12% 73,86% 108,37% 72,08% 47,35% 57,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!